Beeld: Livestream Tweede Kamer

Minister: geen landelijke sturing op inschaling mbo-docenten

Minister Robbert Dijkgraaf blijft erbij dat hij geen landelijke doelstellingen wil vastleggen over een hogere inschaling van docenten in het mbo. Dat heeft hij zo afgesproken met werkgeverskoepel de MBO-raad, zo staat te lezen in een ambtelijke briefing aan de minister.

Vooruitlopend op het vandaag vervolgde mbo-commissiedebat stuurde Dijkgraaf gisteren een brief naar de Tweede Kamer die uiteen zet hoe hij die carrièreperspectieven voor mbo-docenten wil beteren. Elke instelling dient een kwaliteitsplan te maken, dat goedgekeurd moet worden door de ondernemingsraad. Daarin moet onder meer duidelijk gemaakt worden wanneer docenten aanspraak kunnen maken op een hogere salarisschaal en hoe de verdeling van salarisschalen onder het onderwijspersoneel de komende jaren eruit zal zien.

Specifiek voor die carrièreperspectieven is jaarlijks 142,2 miljoen euro beschikbaar: 52,2 miljoen uit de bestaande functiemixregeling en 90 miljoen extra. Dat geld wordt verdeeld over alle mbo-instellingen. Daarmee zet Dijkgraaf met ingang van 2024 een streep door de ‘oude’ functiemixregeling, die specifiek voor de Randstad gold. Overigens zegt Dijkgraaf in zijn Kamerbrief wel dat hij het ‘aanmoedigt’ als vakbonden en werkgevers landelijke afspraken zouden maken.

Route

Gevolg van de nieuwe aanpak is dat de vakbonden per saldo buiten spel komen te staan bij de plannen om de inschaling voor mbo-docenten te verbeteren, zo waarschuwt AOb-bestuurder Henrik de Moel. Dijkgraafs route wijkt sterk af van de weg die collega-minister Dennis Wiersma met het Onderwijsakkoord bewandelt in het primair en voortgezet onderwijs, waarbij juist landelijke (cao-)afspraken tussen bonden en werkgevers als een voorwaarde zijn gesteld. De gezamenlijke bonden hebben in een brief aan de Tweede Kamer er onder meer op aangedrongen dat er landelijk afspraken komen over het maximumpercentage mbo-docenten in de lagere salarisschaal LB en het minimumpercentage mbo-docenten in de hogere schalen LC en LD.

‘Hiermee houdt u vast aan uw afspraak met de MBO-raad om vanuit OCW geen specifieke landelijke doelstellingen op te leggen’

De minister heeft de MBO-raad toegezegd daar zelf geen rol in te zullen spelen, zo valt op te maken uit de beslisnota die bij Dijkgraafs Kamerbrief gisteravond ook openbaar is geworden, een ambtelijke briefing aan de minister over de te volgen koers. ‘Hiermee houdt u vast aan uw afspraak met de MBO-raad om vanuit OCW geen specifieke landelijke doelstellingen op te leggen’, staat daarin.

In de nota bereiden ambtenaren de minister erop voor dat Tweede Kamerleden tijdens het vervolg van het debat vandaag zouden kunnen doorvragen op het gebrek aan landelijke sturing over de salarisschalen. ‘De lijn is om vast te houden aan de afspraak met de MBO-raad om alleen enkele kaders vast te leggen en de sector verder de ruimte te geven om wel of geen specifieke landelijke doelstellingen uit te werken.’

‘Wat ik ingewikkeld en dubbel vind, is dat de minister aan de ene kant cao-partijen wel aanmoedigt landelijke afspraken te maken, maar in dezelfde brief aangeeft dat hij het aan de instellingen zelf overlaat’

“Die afspraak is nieuws voor mij”, reageert De Moel. “Van de MBO-raad weten we al dat ze hierover geen landelijke criteria willen vastleggen. Wat ik ingewikkeld en dubbel vind, is dat de minister aan de ene kant cao-partijen wel aanmoedigt landelijke afspraken te maken, maar in dezelfde brief aangeeft dat hij het aan de instellingen zelf overlaat. De minister lijkt niet helemaal te begrijpen dat er niet zoveel valt af te spreken als je de bevoegdheid bij de ondernemingsraad legt. Maar we zullen de oproep van de minister meenemen naar de cao-tafel volgende maand. Ik ben benieuwd hoe de MBO-raad, zeker gezien hun opstelling richting OCW, daarop zal reageren.”

Motie ontraden

De fracties van PvdA en GroenLinks dienden vandaag een motie in om de minister alsnog te bewegen concrete uitspraken te doen over de inschaling. Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer erover, maar Dijkgraaf ontraadde hem vandaag alvast.

“Afspraken op landelijk niveau wil ik niet voorwaardelijk laten zijn voor toekenning van de middelen”, zei de minister. “Ik vertrouw erop dat de individuele instellingen tot ambitieuze kwaliteitsplannen kunnen komen voor hun onderwijspersoneel. Ik waarborg daarbij ook de docenten en andere medewerkers op een concrete manier, want de ondernemingsraad heeft daar instemmingsrecht op.”

Een woordvoerder van de MBO-raad laat in een schriftelijke reactie aan de redactie onder meer weten dat landelijke doelstellingen vanuit de overheid ‘niet passen bij de werkgeversrol van de mbo-scholen’ en dat sectorale, voorgeschreven afspraken ‘geen recht doen’ aan de verschillen tussen mbo-instellingen.

Meer nieuws

Battle for brains

Internationalisering is een manier geworden om opleidingen in stand te houden. Tegelijkertijd delven Nederlandse studenten bij sommige studies het onderspit. Ondertussen draait de belastingbetaler voor... LEES VERDER