Alles over de cao voortgezet onderwijs

Er is een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs. Op 14 oktober 2021 kwamen de bonden en de VO-raad tot een onderhandelaarsakkoord daarna stemden alle achterbannen in.

Looptijd

De cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Deze cao is verlengd totdat er een nieuwe cao is. Lees dit bericht daarover.

Hoofdpunten cao-akkoord 2021

  • De salarissen worden met terugwerkende kracht per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met 1,8 procent voor alle onderwijsmedewerkers
  • Werknemers ontvangen een eenmalige uitkering van 800 euro bruto bij een voltijdbaan. De rest ontvangt de uitkering naar rato. Ook telt de duur van de betrekkingsomvang in 2021 mee voor de hoogte van de eenmalige uitkering. Deze uitkering is pensioengevend. Zie rekenvoorbeelden hieronder bij de veelgestelde vragen
  • Er is gekozen voor een bedrag in plaats van een percentage bij de eenmalige uitkering ter compensatie voor de periode 1 januari tot 1 oktober 2021. Dit is gunstiger voor collega’s met een lager inkomen, zij ontvangen meer bij een afgesproken bedrag dan een percentage
  • De AOb richt zich op de politiek om structurele investeringen los te krijgen voor het voortgezet onderwijs. De lonen moeten nog beter en de werkdruk moet lager. Lees hier de brief die de AOb aan de formatietafel heeft gestuurd
  • In dit nieuwsbericht licht AOb-bestuurder Jelmer Evers de afspraken toe uit het akkoord
  • Download hieronder het cao-boekje

Hoe meer leden, hoe sterker wij staan bij de onderhandelingen voor jouw cao. En, wanneer je lid bent, heb je inspraak en kun je hier invloed op uitoefenen. Ook organiseren we bijeenkomsten voor leden rondom de (nieuwe) cao’s, zodat je er optimaal gebruik van kunt maken. Daarnaast heb je als lid nog veel andere voordelen, zoals recht op rechtsbijstand voor je werk en inkomen en elke maand het Onderwijsblad op de deurmat.
Word lid

Cao-afspraken scholing

Jaarlijks gaat tien procent van de personele bekostiging naar professionalisering in tijd en geld. Als docent op een middelbare school heb je recht op ten minste 83 klokuren en mag je zelf beslissen hoe die uren worden ingezet. Zowel docenten als onderwijsondersteunend personeel krijgen een budget van 600 euro per jaar voor scholing. Onderwijsondersteuners hebben recht op ten minste veertig klokuren. Opgedragen scholing door de werkgever wordt volledig vergoed in tijd en geld.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad voortgezet onderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder Kim van Strien. Mail: kvstrien@aob.nl 

Meest gestelde vragen


 • Hoe wordt de eenmalige uitkering uit de cao 2021 berekend?

  Afhankelijk van de duur en omvang van je dienstverband in kalenderjaar 2021 krijg je de gehele of een deel van de eenmalige uitkering van 800 euro bruto bij een voltijdbaan.

  VOORBEELD 1: Werkte je tot 1 augustus 2021 in het voortgezet onderwijs en had je een contract van 1 fte? Dan volgt er een nabetaling van je vorige werkgever. De berekening is als volgt: 7/10 x 800 euro (1fte) = 560 euro bruto.

  VOORBEELD 2: Heb je tot 1 augustus in een parttime baan gewerkt dan wordt de hoogte van de uitkering naar rato toegekend. Stel je had een baan van 0,7 fte dan ontvang je een nabetaling van 7/10 x (0.7x  800 euro) = 327 euro bruto.

  VOORBEELD 3: Ben je pas in september gaan werken in het voortgezet onderwijs? Dan is de berekening bij je huidige werkgever: 2/10 x 800 euro (1fte).

 • Waarom zijn er geen afspraken over werkdruk gemaakt in het nieuwste cao-akkoord 2021?

  Er moet fors geïnvesteerd worden in het voortgezet onderwijs om de lonen te verbeteren en de werkdruk aan te pakken. Een nieuw kabinet laat nog steeds op zich wachten. Helaas heeft corona ook nog steeds grote invloed op de dagelijkse praktijk. Vandaar dat de AOb de beschikbare loonruimte voor 2021 heeft willen veiligstellen. De grote thema’s, zoals werkdruk en professionalisering, staan hoog op de cao-agenda in 2022. De looptijd van deze cao is dan ook beperkt: tot 1 januari 2022.

 • Wat kan ik doen met de 600 euro voor deskundigheidsbevordering?

  In artikel 16.5 van de cao voortgezet onderwijs staat dat elke leraar en ondersteuner per schooljaar recht heeft op 600 euro voor ‘alle vormen van’ deskundigheidsbevordering en professionalisering. Het is goed om te weten dat er veel valt onder deze termen en dat je verder moet denken dan alleen professionalisering op school. Jij mag zelf als werknemer bepalen waar je het budget voor inzet. De keuze mag niet worden beperkt tot het belang van de functie of de school. AOb-sectorbestuurder Herman Molleman geeft een voorbeeld: een wiskundedocent kan met dit geld bijvoorbeeld een abonnement op een prijzig wetenschappelijk tijdschrift nemen met apps en boeken erbij. De inzet van het budget is ieder jaar onderwerp van gesprek met de leidinggevende.

   

 • Wat gebeurt er met mijn vakantieverlof bij ziekte?

  Het verschilt per functie wat er gebeurt met het vakantieverlof.

  Functiecategorie directie en leraren:
  Indien je in een schooljaar (de periode van 1 augustus van het ene jaar tot 1 augustus van het volgende jaar) twintig dagen vakantieverlof (deeltijders naar rato) hebt genoten, dan komen de resterende vakantiedagen te vervallen.

  Functiecategorie onderwijsondersteunend personeel
  Gedurende het ziekteverlof maak je aanspraak op het wettelijk vakantieverlof (art. 15.3 lid 1 cao-vo) over het tijdvak van de laatste 24 maanden en op het bovenwettelijk vakantieverlof (art. 15.3 lid 2) over de laatste 6 maanden dat je arbeidsongeschikt bent. Indien je in de vakantie tijdelijk vrijgesteld wilt worden van de re-integratie verplichtingen, dan moet je hiervoor vakantieverlof opnemen (art. 15.3 lid 4 cao-vo).

 • Wat is mijn persoonlijk basisrecht in uren en in geld met betrekking tot professionalisering?

  Een leraar heeft per schooljaar recht op 83 klokuren en 600 euro voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Voor een onderwijsondersteuner geldt veertig klokuren en ook 600 euro. Het basisrecht in tijd en geld wordt berekend naar rato van de betrekkingsomvang. Je kunt zelf beslissen hoe je het budget inzet. Indien je geen gebruikmaakt van het basisrecht gedurende het schooljaar waarin het recht is toegekend, komt het te vervallen.

 • Wanneer heb ik recht op lesreductie en wat houdt het in?

  Als startende leraar heb je recht op een reductie van je lesgevende taak met 20 procent gedurende het eerste jaar en 10 procent gedurende het tweede jaar van de aanstelling.

  Onder een startende leraar wordt verstaan de werknemer met een eerste reguliere aanstelling in een leraarsfunctie, ongeacht de omvang van de betrekking. De lesreductie heeft betrekking op de in het taakbeleid van de betrokken school vastgelegde lestaak bij een vergelijkbare aanstelling.

 • Welke keuzes heb ik met betrekking tot het basisbudget van vijftig klokuren (deeltijders naar rato)?

  Je kunt ervoor kiezen om het basisbudget te gebruiken voor aanpassing van de werkzaamheden, door vermindering van de lestaak of vermindering van de overige taken. Het basisbudget mag je ook inzetten als verlof ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. Tot slot kun je er voor kiezen om de uren van het basisbudget te kapitaliseren. De waarde van het basisbudget kan worden besteed aan de bijdrage in de kosten van kinderopvang of verhoging van pensioenaanspraken.

 • Waar heeft een werknemer van 57 jaar en ouder recht op die niet onder de overgangsregeling BAPO valt?

  Naast het basisbudget van 50 klokuren (deeltijders naar rato) heeft een werknemer van 57 jaar en ouder recht op een aanvullend verlofbudget van 120 uur (deeltijders naar rato) per jaar. Over het aanvullend verlofbudget geldt een eigen bijdrage van 50 procent bij een functie met een maximumschaal 9 of hoger. Voor een functie met maximumschaal 1 tot en met 8 geldt een eigen bijdrage van 40 procent.

  De leraar en onderwijsondersteuner met lesgevende taken kunnen het recht op 170 uur (deeltijder naar rato) per jaar opnemen in de vorm van verlaging van de maximumlessentaak met drie lesuren van vijftig minuten. Daarbij wordt de werknemer in staat gesteld om het verlof op een herkenbare wijze op te nemen in de vorm van een vrij dagdeel.

  Tevens kan de werknemer van 57 jaar en ouder aan het aanvullend verlofbudget nog eens 170 verlofuren (deeltijders naar rato) toevoegen. Over deze uren geldt wel een eigen bijdrage van 100 procent. De leraar en OOP’er met lesgevende taken kunnen het totale budget van 340 uur (deeltijder naar rato) opnemen in de vorm van verlaging van de maximumlestaak met zes lesuren van vijftig minuten. Daarbij wordt de werknemer in staat gesteld om het verlof van 340 uur op een herkenbare wijze op te nemen in de vorm van een vrije dag.

  De leraar en OOP-er met lesgevende taken kan er voor kiezen bij inzet van 170 uur het aantal in te roosteren dagen te maximeren op vier per week. Deze werknemer kan op de roostervrije dag maximaal tien dagdelen per jaar door de werkgever worden opgeroepen voor het verrichten van niet-lesgevende taken.


Onze onderhandelaars

AOb-bestuurder voortgezet onderwijs Jelmer Evers (foto) en sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao. Tijdens de onderhandelingen schakelen ze specialisten in van de beleidsstaf en juridische dienst.