Alles over de cao voortgezet onderwijs

Er is sinds juni 2022 een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs 2022/2023.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023.

Hoofdpunten cao-akkoord 2022/2023

  • De salarissen worden vanaf 1 juli 2022 structureel verhoogd met 4,75 procent
  • Werknemers ontvangen een eenmalige uitkering van 500 euro bruto bij een voltijdbaan. De rest ontvangt de uitkering naar rato.
  • Voor het ondersteunend personeel is een structurele jaarlijkse uitkering van 275 euro naar rato dienstverband afgesproken. Zij ontvangen dit jaarlijks in oktober.
  • Alle werknemers krijgen 63 uur voor individuele verlichting van de werkdruk. Zij kunnen zelf bepalen hoe ze dit willen inzetten, bijvoorbeeld minder lesgeven, overige taken of extra verlof. Dit moet in overleg met de werkgever. Werknemers kunnen ook deze uren in schooljaar 2022-2023 eenmalig uit laten betalen
  • Alle leraren krijgen vanaf het schooljaar 2023-2024 16 uur voor professionalisering. Deze uren worden in overleg met de leidinggevende besteed aan scholing op het gebied van basisvaardigheden en curriculumherziening. Deze 16 uur komt bovenop de 83 uur die er al is voor professionalisering. Voor dit jaar geldt er een overgangsregeling waarbij in overleg met de PMR afspraken worden gemaakt over besteding van de middelen.
  • De regeling voor ouderschapsverlof wordt verbeterd. In totaal hebben alle medewerkers recht op 830 uur ouderschapsverlof per kind. Van dit deel is de helft 415 uur betaald. Neem je deze betaalde uren op in het eerste levensjaar van je kind dan is de vergoeding 75 procent in plaats van 55 procent. Wil je dat niet? Dan kan het betaalde verlof altijd nog worden opgenomen totdat het kind 4 jaar oud is, maar dan geldt de oude regel: de werkgever betaalt dan 55 procent van het loon door
  • In dit nieuwsbericht licht AOb-bestuurder Jelmer Evers de afspraken toe uit het akkoord
  • Werk je bij één van de scholen van Ons Middelbaar Onderwijs in Brabant? Lees dan dit nieuwsbericht. Daarin legt AOb-sectorbestuurder Herman Molleman uit welke afspraken er in deze cao zijn gemaakt. Of download het onderhandelaarsakkoord hieronder.

Hoe meer leden, hoe sterker wij staan bij de onderhandelingen voor jouw cao. En, wanneer je lid bent, heb je inspraak en kun je hier invloed op uitoefenen. Ook organiseren we bijeenkomsten voor leden rondom de (nieuwe) cao’s, zodat je er optimaal gebruik van kunt maken. Daarnaast heb je als lid nog veel andere voordelen, zoals recht op rechtsbijstand voor je werk en inkomen en elke maand het Onderwijsblad op de deurmat.
Word lid

Cao-afspraken scholing

Jaarlijks gaat tien procent van de personele bekostiging naar professionalisering in tijd en geld. Als docent op een middelbare school heb je recht op ten minste 83 klokuren en mag je zelf beslissen hoe die uren worden ingezet. Zowel docenten als onderwijsondersteunend personeel krijgen een budget van 600 euro per jaar voor scholing. Onderwijsondersteuners hebben recht op ten minste veertig klokuren. Opgedragen scholing door de werkgever wordt volledig vergoed in tijd en geld.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad voortgezet onderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder Kim van Strien. Mail: kvstrien@aob.nl 

Meest gestelde vragen


 • De loonsverhoging van 4,75 procent compenseert niet de hoge inflatie. Waarom is er geen hogere loonsverhoging afgesproken?

  De onderhandelingsruimte over het loon is beperkt in de overheidssectoren. Het kabinet bepaalt de loonruimte in de zogenaamde ‘loonruimtebrief’. Jaarlijks wordt in de Rijksbegroting een bedrag via een percentage van de loonkosten vrijgemaakt voor de overheidssectoren, zoals politie, onderwijs etc. Hoeveel loonruimte er is deelt het kabinet alleen met de werkgevers. Ondanks dat de bonden de inhoud van de brief niet kennen kunnen wij ongeveer inschatten hoe groot de geboden loonruimte jaarlijks is. Voor dit jaar komt die neer op iets meer dan 3 procent. Er is dan ook flink onderhandeld over een hogere loonsverhoging.

  De AOb is onlangs een zogenaamde Wob-procedure gestart, waarin we de minister willen dwingen de (jaarlijkse) loonruimtebrief openbaar te maken.

 • Kan ik de 63 uur voor werkdrukverlichting ook toevoegen aan mijn seniorenuren als werknemer van 57 jaar en ouder?

  Hierover moet je met je leidinggevende afspraken maken. Net als bij andere bestedingsdoelen geldt dat instemming van beide partijen nodig is. Het recht om de 50 klokuren basisbudget voor de seniorenregeling te gebruiken blijft bestaan.

 • Kan ik nog verlof opsparen?

  Ja, de cao-tekst geeft hiervoor ruimte om hier in overleg met de werkgever afspraken over te maken. Het initiatief ligt bij de werknemers. Een vooraf ingediend duidelijk plan: sabbatical, mantelzorg, studiereis of een ander doel dat past bij de levensfase helpt hierbij. De volledige 90 uur (de 50 uur persoonlijk budget die iedereen al had en de 40 extra uren voor taakverlichting uit de nieuwste cao) kan hiervoor worden ingezet.

 • Wat gebeurt er met de extra 63 uur als ik die niet in schooljaar 2022-2023 kan inzetten?

  Het cao-akkoord is pas laat tot stand is gekomen waardoor je misschien in de knel komt. Cao-partijen merken het schooljaar 2022-2023 aan als een overgangsjaar, waarin de werknemer de keuze heeft deze extra uren (geheel of gedeeltelijk) te laten uitbetalen. Voor de rest is de oude situatie nog van toepassing op de oorspronkelijke 50 uur persoonlijk budget.

 • Wat kan ik doen met de 600 euro voor deskundigheidsbevordering?

  In artikel 16.5 van de cao voortgezet onderwijs staat dat elke leraar en ondersteuner per schooljaar recht heeft op 600 euro voor ‘alle vormen van’ deskundigheidsbevordering en professionalisering. Het is goed om te weten dat er veel valt onder deze termen en dat je verder moet denken dan alleen professionalisering op school. Jij mag zelf als werknemer bepalen waar je het budget voor inzet. De keuze mag niet worden beperkt tot het belang van de functie of de school. AOb-sectorbestuurder Herman Molleman geeft een voorbeeld: een wiskundedocent kan met dit geld bijvoorbeeld een abonnement op een prijzig wetenschappelijk tijdschrift nemen met apps en boeken erbij. De inzet van het budget is ieder jaar onderwerp van gesprek met de leidinggevende.

   

 • Wat gebeurt er met mijn vakantieverlof bij ziekte?

  Het verschilt per functie wat er gebeurt met het vakantieverlof.

  Functiecategorie directie en leraren:
  Indien je in een schooljaar (de periode van 1 augustus van het ene jaar tot 1 augustus van het volgende jaar) twintig dagen vakantieverlof (deeltijders naar rato) hebt genoten, dan komen de resterende vakantiedagen te vervallen.

  Functiecategorie onderwijsondersteunend personeel
  Gedurende het ziekteverlof maak je aanspraak op het wettelijk vakantieverlof (art. 15.3 lid 1 cao-vo) over het tijdvak van de laatste 24 maanden en op het bovenwettelijk vakantieverlof (art. 15.3 lid 2) over de laatste 6 maanden dat je arbeidsongeschikt bent. Indien je in de vakantie tijdelijk vrijgesteld wilt worden van de re-integratie verplichtingen, dan moet je hiervoor vakantieverlof opnemen (art. 15.3 lid 4 cao-vo).

 • Wat is mijn persoonlijk basisrecht in uren en in geld met betrekking tot professionalisering?

  Een leraar heeft per schooljaar recht op 83 klokuren en 600 euro voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Voor een onderwijsondersteuner geldt veertig klokuren en ook 600 euro. Het basisrecht in tijd en geld wordt berekend naar rato van de betrekkingsomvang. Je kunt zelf beslissen hoe je het budget inzet. Indien je geen gebruikmaakt van het basisrecht gedurende het schooljaar waarin het recht is toegekend, komt het te vervallen.

  In de nieuwe cao 2022-2023 is afgesproken dat leraren een extra budget van 16 uur krijgen voor professionalisering (bij een voltijdbaan). Dit komt bovenop de 83 uur. Deze 16 uur moet vooral besteed worden aan scholing voor de basisvaardigheden en curriculumherziening.

 • Wanneer heb ik recht op lesreductie en wat houdt het in?

  Als startende leraar heb je recht op een reductie van je lesgevende taak met 20 procent gedurende het eerste jaar en 10 procent gedurende het tweede jaar van de aanstelling.

  Onder een startende leraar wordt verstaan de werknemer met een eerste reguliere aanstelling in een leraarsfunctie, ongeacht de omvang van de betrekking. De lesreductie heeft betrekking op de in het taakbeleid van de betrokken school vastgelegde lestaak bij een vergelijkbare aanstelling.

 • Krijgen wij voor het schooljaar 2022-2023 eenmalig 23 uur Pb?

  Ja, de bekostiging van de werkdrukmiddelen (€300 miljoen) geschiedt op jaarbasis. De cao-partijen gingen ervan uit dat deze middelen vanaf het schooljaar 2022-2023 beschikbaar zouden komen. Vandaar dat er nog een extra bedrag van €175 miljoen naar de scholen is overgemaakt. Zoals ook met de structurele middelen is gebeurd hebben de cao-partijen afgesproken om de helft van dit bedrag toe te voegen aan de collectieve aanpak op de scholen en dat de andere helft eenmalig wordt toegevoegd aan het Pb budget. Omgerekend komt dat neer op 23 klokuren extra. (1fte)

  Ook hiervoor geldt evenals voor de 40 klokuren (1fte), dat deze uren op verzoek van de werknemer kunnen worden uitbetaald. Andere bestedingsdoelen kunnen in overleg worden afgesproken.