Alles over de cao voortgezet onderwijs

De AOb sluit samen met de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie VO-raad de cao voortgezet onderwijs af. In het cao-overleg is de AOb de grootste bond.

De AOb is samen met de andere bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad aan het onderhandelen over een nieuwe cao. De huidige cao liep af op 1 oktober 2019, maar is met instemming van de bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad verlengd. De cao-partijen moeten uiterlijk op 1 oktober 2020 een nieuwe cao hebben afgesloten, maar de onderhandelingen verlopen “zeer moeizaam”, liet AOb-bestuurder Henrik de Moel in januari 2020 weten. 

Naast een loonsverhoging, wil de AOb dat mensen zo snel mogelijk een vaste baan krijgen, uiterlijk na twee jaar. De VO-raad wil de termijn juist oprekken. Ook zijn er problemen met de afspraken over taakbeleid. Taakbeleid moet ingebed zijn in het schoolplan, personeelsbeleid en formatieplan. De Moel: “De werkgevers willen hierover zo min mogelijk vastleggen, terwijl onze leden willen dat hierover duidelijke afspraken worden gemaakt.”

Looptijd

De huidige cao voortgezet onderwijs liep tot 1 oktober 2019, maar is met instemming van de bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad verlengd. Nu moet er uiterlijk 1 oktober 2020 een nieuwe cao zijn afgesloten. In januari gaf AOb-bestuurder Henrik de Moel een update. 

Hoofdpunten huidige cao-akkoord 2018-2019

 • De salarissen van leraren, ondersteuners en ander onderwijspersoneel worden per 1 juni 2018 verhoogd met 2,35 procent. Per 1 juni 2019 gaat het loon nog eens met 2,15 procent omhoog. In totaal is er een loonsverhoging van 4,5 procent afgesproken.
 • Al het onderwijspersoneel krijgt in oktober dit jaar een eenmalige uitkering van 1 procent.
 • De maximale lestaak van leerkrachten gaat van 750 klokuren per jaar in 2019 naar 720 klokuren. Dit betekent één lesuur per week minder voor docenten.
 • De tijd die vrijkomt kunnen docenten inzetten als ontwikkeltijd en als tijd voor verbreding en verdieping. De vrijkomende 30 klokuren per jaar worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 uur per jaar voor ontwikkeling, verbreding en verdieping beschikbaar komt.
 • Het scholingsbudget voor onderwijsondersteuners is gelijkgetrokken met leerkrachten. Onderwijsondersteuners krijgen voortaan 600 euro per jaar voor het volgen van cursussen.
 • Lees alle details in de ‘Cao voortgezet onderwijs 2018-2019’.
 • AOb-bestuurder Henrik de Moel liet in januari 2020 weten dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao “zeer moeizaam” verlopen. Lees dat bericht via deze link. 

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad voortgezet onderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder Kim van Strien. Mail: kvstrien@aob.nl 

Meest gestelde vragen

 • Wat kan ik doen met de 600 euro voor deskundigheidsbevordering?

  In artikel 16.5 van de cao voortgezet onderwijs staat dat elke leraar en ondersteuner per schooljaar recht heeft op 600 euro voor ‘alle vormen van’ deskundigheidsbevordering en professionalisering. Het is goed om te weten dat er veel valt onder deze termen en dat je verder moet denken dan alleen professionalisering op school. Jij mag zelf als werknemer bepalen waar je het budget voor inzet. De keuze mag niet worden beperkt tot het belang van de functie of de school. AOb-sectorbestuurder Herman Molleman geeft een voorbeeld: een wiskundedocent kan met dit geld bijvoorbeeld een abonnement op een prijzig wetenschappelijk tijdschrift nemen met apps en boeken erbij. De inzet van het budget is ieder jaar onderwerp van gesprek met de leidinggevende.

   

 • Wat gebeurt er met mijn vakantieverlof bij ziekte?

  Het verschilt per functie wat er gebeurt met het vakantieverlof.

  Functiecategorie directie en leraren:
  Indien je in een schooljaar (de periode van 1 augustus van het ene jaar tot 1 augustus van het volgende jaar) twintig dagen vakantieverlof (deeltijders naar rato) hebt genoten, dan komen de resterende vakantiedagen te vervallen.

  Functiecategorie onderwijsondersteunend personeel
  Gedurende het ziekteverlof maak je aanspraak op het wettelijk vakantieverlof (art. 15.3 lid 1 cao-vo) over het tijdvak van de laatste 24 maanden en op het bovenwettelijk vakantieverlof (art. 15.3 lid 2) over de laatste 6 maanden dat je arbeidsongeschikt bent. Indien je in de vakantie tijdelijk vrijgesteld wilt worden van de re-integratie verplichtingen, dan moet je hiervoor vakantieverlof opnemen (art. 15.3 lid 4 cao-vo).

 • Wat is mijn persoonlijk basisrecht in uren en in geld met betrekking tot professionalisering?

  Een leraar heeft per schooljaar recht op 83 klokuren en 600 euro voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Voor een onderwijsondersteuner geldt veertig klokuren en ook 600 euro. Het basisrecht in tijd en geld wordt berekend naar rato van de betrekkingsomvang. Je kunt zelf beslissen hoe je het budget inzet. Indien je geen gebruikmaakt van het basisrecht gedurende het schooljaar waarin het recht is toegekend, komt het te vervallen.

 • Wanneer heb ik recht op lesreductie en wat houdt het in?

  Als startende leraar heb je recht op een reductie van je lesgevende taak met 20 procent gedurende het eerste jaar en 10 procent gedurende het tweede jaar van de aanstelling.

  Onder een startende leraar wordt verstaan de werknemer met een eerste reguliere aanstelling in een leraarsfunctie, ongeacht de omvang van de betrekking. De lesreductie heeft betrekking op de in het taakbeleid van de betrokken school vastgelegde lestaak bij een vergelijkbare aanstelling.

 • Welke keuzes heb ik met betrekking tot het basisbudget van vijftig klokuren (deeltijders naar rato)?

  Je kunt ervoor kiezen om het basisbudget te gebruiken voor aanpassing van de werkzaamheden, door vermindering van de lestaak of vermindering van de overige taken. Het basisbudget mag je ook inzetten als verlof ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. Tot slot kun je er voor kiezen om de uren van het basisbudget te kapitaliseren. De waarde van het basisbudget kan worden besteed aan de bijdrage in de kosten van kinderopvang of verhoging van pensioenaanspraken.

 • Waar heeft een werknemer van 57 jaar en ouder recht op die niet onder de overgangsregeling BAPO valt?

  Naast het basisbudget van 50 klokuren (deeltijders naar rato) heeft een werknemer van 57 jaar en ouder recht op een aanvullend verlofbudget van 120 uur (deeltijders naar rato) per jaar. Over het aanvullend verlofbudget geldt een eigen bijdrage van 50 procent bij een functie met een maximumschaal 9 of hoger. Voor een functie met maximumschaal 1 tot en met 8 geldt een eigen bijdrage van 40 procent.

  De leraar en onderwijsondersteuner met lesgevende taken kunnen het recht op 170 uur (deeltijder naar rato) per jaar opnemen in de vorm van verlaging van de maximumlessentaak met drie lesuren van vijftig minuten. Daarbij wordt de werknemer in staat gesteld om het verlof op een herkenbare wijze op te nemen in de vorm van een vrij dagdeel.

  Tevens kan de werknemer van 57 jaar en ouder aan het aanvullend verlofbudget nog eens 170 verlofuren (deeltijders naar rato) toevoegen. Over deze uren geldt wel een eigen bijdrage van 100 procent. De leraar en OOP’er met lesgevende taken kunnen het totale budget van 340 uur (deeltijder naar rato) opnemen in de vorm van verlaging van de maximumlestaak met zes lesuren van vijftig minuten. Daarbij wordt de werknemer in staat gesteld om het verlof van 340 uur op een herkenbare wijze op te nemen in de vorm van een vrije dag.

  De leraar en OOP-er met lesgevende taken kan er voor kiezen bij inzet van 170 uur het aantal in te roosteren dagen te maximeren op vier per week. Deze werknemer kan op de roostervrije dag maximaal tien dagdelen per jaar door de werkgever worden opgeroepen voor het verrichten van niet-lesgevende taken.

Onze onderhandelaars

AOb-bestuurder voortgezet onderwijs Henrik de Moel (foto) en sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao. Tijdens de onderhandelingen schakelen ze specialisten in van de beleidsstaf en juridische dienst.

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen