Alles over de cao voortgezet onderwijs

De AOb sluit samen met de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie VO-raad de cao voortgezet onderwijs af. In het cao-overleg is de AOb de grootste bond.

De onderhandelaars van de AOb, andere bonden en de VO-raad kwamen op 9 april 2020 tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs. De focus lag, door de coronacrisis, vooral op het afspreken van een loonsverhoging. Op 17 april stemde de sectorraad, waar zo’n vijftig leden inzitten die werken op middelbare scholen, in met het akkoord.

Looptijd

De cao gaat vanaf 1 januari 2020 in en loopt tot 1 januari 2021.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord 2020-2021

 • De salarissen worden met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 verhoogd met 2,75 procent.
 • In juni 2020 wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van 750 euro naar rato van de betrekkingsomvang.
 • De eindejaarsuitkering wordt met 0,6 procent verhoogd naar 8 procent.
 • Tijdens de looptijd van deze cao evalueren cao-partijen de huidige voorbeeldfuncties voor het ondersteunend personeel. Waar nodig worden de voorbeeldfuncties geactualiseerd.
 • Schoolbesturen voorzien voortaan in een introductieprogramma voor startende schoolleiders, inclusief de hiervoor benodigde tijd.
 • Het aantal treden in schaal 12 voor ondersteuners wordt per 1 augustus 2020 teruggebracht van 16 naar 12, conform de LD-schaal.
 • Per 1 augustus 2021 krijgt personeel in zowel het bijzonder als in het openbaar voortgezet onderwijs, maximaal twee jaar een tijdelijk contract, tenzij een werkgever op grond van het meerjarenformatiebeleid problemen voorziet (meestal als gevolg van krimp). Dan kan de werkgever – met instemming van de (p)mr – gedurende maximaal drie jaren tijdelijke contracten geven.
 • Lees het nieuwsbericht waarin AOb-bestuurder Henrik de Moel een toelichting geeft op de afspraken via deze link. 
 • Download het cao-boekje via deze link. 

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad voortgezet onderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder Kim van Strien. Mail: kvstrien@aob.nl 

Meest gestelde vragen

 • Wat kan ik doen met de 600 euro voor deskundigheidsbevordering?

  In artikel 16.5 van de cao voortgezet onderwijs staat dat elke leraar en ondersteuner per schooljaar recht heeft op 600 euro voor ‘alle vormen van’ deskundigheidsbevordering en professionalisering. Het is goed om te weten dat er veel valt onder deze termen en dat je verder moet denken dan alleen professionalisering op school. Jij mag zelf als werknemer bepalen waar je het budget voor inzet. De keuze mag niet worden beperkt tot het belang van de functie of de school. AOb-sectorbestuurder Herman Molleman geeft een voorbeeld: een wiskundedocent kan met dit geld bijvoorbeeld een abonnement op een prijzig wetenschappelijk tijdschrift nemen met apps en boeken erbij. De inzet van het budget is ieder jaar onderwerp van gesprek met de leidinggevende.

   

 • Wat gebeurt er met mijn vakantieverlof bij ziekte?

  Het verschilt per functie wat er gebeurt met het vakantieverlof.

  Functiecategorie directie en leraren:
  Indien je in een schooljaar (de periode van 1 augustus van het ene jaar tot 1 augustus van het volgende jaar) twintig dagen vakantieverlof (deeltijders naar rato) hebt genoten, dan komen de resterende vakantiedagen te vervallen.

  Functiecategorie onderwijsondersteunend personeel
  Gedurende het ziekteverlof maak je aanspraak op het wettelijk vakantieverlof (art. 15.3 lid 1 cao-vo) over het tijdvak van de laatste 24 maanden en op het bovenwettelijk vakantieverlof (art. 15.3 lid 2) over de laatste 6 maanden dat je arbeidsongeschikt bent. Indien je in de vakantie tijdelijk vrijgesteld wilt worden van de re-integratie verplichtingen, dan moet je hiervoor vakantieverlof opnemen (art. 15.3 lid 4 cao-vo).

 • Wat is mijn persoonlijk basisrecht in uren en in geld met betrekking tot professionalisering?

  Een leraar heeft per schooljaar recht op 83 klokuren en 600 euro voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Voor een onderwijsondersteuner geldt veertig klokuren en ook 600 euro. Het basisrecht in tijd en geld wordt berekend naar rato van de betrekkingsomvang. Je kunt zelf beslissen hoe je het budget inzet. Indien je geen gebruikmaakt van het basisrecht gedurende het schooljaar waarin het recht is toegekend, komt het te vervallen.

 • Wanneer heb ik recht op lesreductie en wat houdt het in?

  Als startende leraar heb je recht op een reductie van je lesgevende taak met 20 procent gedurende het eerste jaar en 10 procent gedurende het tweede jaar van de aanstelling.

  Onder een startende leraar wordt verstaan de werknemer met een eerste reguliere aanstelling in een leraarsfunctie, ongeacht de omvang van de betrekking. De lesreductie heeft betrekking op de in het taakbeleid van de betrokken school vastgelegde lestaak bij een vergelijkbare aanstelling.

 • Welke keuzes heb ik met betrekking tot het basisbudget van vijftig klokuren (deeltijders naar rato)?

  Je kunt ervoor kiezen om het basisbudget te gebruiken voor aanpassing van de werkzaamheden, door vermindering van de lestaak of vermindering van de overige taken. Het basisbudget mag je ook inzetten als verlof ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. Tot slot kun je er voor kiezen om de uren van het basisbudget te kapitaliseren. De waarde van het basisbudget kan worden besteed aan de bijdrage in de kosten van kinderopvang of verhoging van pensioenaanspraken.

 • Waar heeft een werknemer van 57 jaar en ouder recht op die niet onder de overgangsregeling BAPO valt?

  Naast het basisbudget van 50 klokuren (deeltijders naar rato) heeft een werknemer van 57 jaar en ouder recht op een aanvullend verlofbudget van 120 uur (deeltijders naar rato) per jaar. Over het aanvullend verlofbudget geldt een eigen bijdrage van 50 procent bij een functie met een maximumschaal 9 of hoger. Voor een functie met maximumschaal 1 tot en met 8 geldt een eigen bijdrage van 40 procent.

  De leraar en onderwijsondersteuner met lesgevende taken kunnen het recht op 170 uur (deeltijder naar rato) per jaar opnemen in de vorm van verlaging van de maximumlessentaak met drie lesuren van vijftig minuten. Daarbij wordt de werknemer in staat gesteld om het verlof op een herkenbare wijze op te nemen in de vorm van een vrij dagdeel.

  Tevens kan de werknemer van 57 jaar en ouder aan het aanvullend verlofbudget nog eens 170 verlofuren (deeltijders naar rato) toevoegen. Over deze uren geldt wel een eigen bijdrage van 100 procent. De leraar en OOP’er met lesgevende taken kunnen het totale budget van 340 uur (deeltijder naar rato) opnemen in de vorm van verlaging van de maximumlestaak met zes lesuren van vijftig minuten. Daarbij wordt de werknemer in staat gesteld om het verlof van 340 uur op een herkenbare wijze op te nemen in de vorm van een vrije dag.

  De leraar en OOP-er met lesgevende taken kan er voor kiezen bij inzet van 170 uur het aantal in te roosteren dagen te maximeren op vier per week. Deze werknemer kan op de roostervrije dag maximaal tien dagdelen per jaar door de werkgever worden opgeroepen voor het verrichten van niet-lesgevende taken.

Onze onderhandelaars

AOb-bestuurder voortgezet onderwijs Henrik de Moel (foto) en sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao. Tijdens de onderhandelingen schakelen ze specialisten in van de beleidsstaf en juridische dienst.

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen