Verkiezingen AOb

De AOb houdt op vrijdag 26 maart 2021 verkiezingen voor leden van het hoofdbestuur. Elke twee jaar loopt de zittingsperiode van de helft van het hoofdbestuur af. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar, van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2025. Herbenoeming is mogelijk.

Het AOb-hoofdbestuur bestaat uit twintig personen. Vijf daarvan, het dagelijks bestuur, zijn in loondienst. De overige vijftien hoofdbestuurders zijn onbezoldigd en komen uit verschillende regio’s en onderwijssectoren. Zij werken maximaal twee dagen voor de AOb naast het werk op school. De AOb betaalt de school om vervanging te regelen. Dat noemen we ‘op faciliteitenbasis’. Een internationaal secretaris werkt fulltime op faciliteitenbasis voor de AOb, maar is wel in dienst van een school.

Hoofdbestuurders geven richting en leiding aan de AOb en denken mee over arbeidsvoorwaarden en onderwijsbeleid. Ook bewaken ze de voortgang van de vakbond. Bestuursleden moeten goed op de hoogte zijn van wat er speelt in het onderwijs, strategisch ingesteld zijn en kennis hebben van onderwijsinhoud.

Houd ook AOb.nl/agenda in de gaten voor de data van de voorbereidende algemene vergaderingen. De kandidaten presenteren zich tijdens die vergaderingen.

De kandidaten

Dorien König, groepsleerkracht, stelt zich kandidaat voor het AOb-hoofdbestuur.

Dorien König (32 jaar), leerkracht Montessorischool Rhenen
Kandidaat hoofdbestuurder groepen

‘Zonder verandering geen vooruitgang’

“Mijn doel vier jaar geleden was om samen met leden te werken aan de vernieuwing van onze bond. Iedereen moest mee kunnen praten over verandering. Dit was zeker niet de weg van de minste weerstand in een van oudsher getrapte organisatie. Toch hebben we veel bereikt. Zowel de structuur als de cultuur van de AOb zijn anders dan een aantal jaren terug. Ik heb hieraan bijgedragen door steeds het gesprek aan te gaan met iedereen over verbetering.

De komende jaren wil ik dat de AOb zijn kracht blijft tonen en een toegankelijke bond is waar leden zich actief kunnen inzetten voor beter onderwijs. Als hoofdbestuurder stel ik kritische vragen over de gang van zaken. Tegelijkertijd heb ik nog veel ideeën voor verbetering die ik graag met anderen zou ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan vaker leden betrekken of versterking van het netwerk van contactpersonen in scholen.

Als jonge hoofdbestuurder heb ik de afgelopen jaren geleerd dat verandering niet zonder slag of stoot gaat. Toch ben ik nog altijd even ambitieus en gedreven om van de AOb een sterkere bond te maken en daarom kijk ik uit naar een nieuwe termijn.”

 

Frits Fraanje stelt zich kandidaat voor de functie van hoofdbestuurder namens de AOb-afdelingen.

Frits Fraanje (63 jaar), docent Duits aan Het Heerenlanden Leerdam
Kandidaat hoofdbestuur AOb-afdelingen

‘Doe mee, maak de AOb groot!’

“Sinds 2017 ben ik AOb-hoofdbestuurder voor de denominatieve afdelingen van de bond. Dit zijn CVHO en de katholieke afdeling Sint Bonaventura. Naast de algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid behoren ook het onderhouden van contacten met de groepen Openbaar en Algemeen Bijzonder Onderwijs tot het takenpakket. Door mijn grote ervaring als leraar en bestuurder past dit takenpakket mij uitstekend.

Ik zit nog vol plannen en werk behalve voor de AOb als docent Duits en mr-voorzitter aan Het Heerenlanden in Leerdam. Leden en (nog) niet-leden kennen mij als een gedreven collegiale vakbondsman, die in staat is mensen te enthousiasmeren en met elkaar te verbinden, zelfs als de onderlinge verschillen en belangen groot lijken. Dit veelzijdige werk wil ik graag voortzetten.

Ik wil mij, vanuit mijn christelijke achtergrond met respect voor andere levensbeschouwingen, inzetten voor het geheel van onze veelkleurige onderwijsvakbond en op die manier bijdragen aan een rechtvaardige samenleving in binnen- en buitenland. Dat is hard nodig. De vakbond, dat zijn wij zelf. Laat je horen en zien op school en daarbuiten. Overtuig je collega’s ervan dat we samen sterker staan!”

Hanneke Stengs is verkiesbaar voor de functie van hoofdbestuurder rayon zuidwest

Hanneke Stengs (56 jaar), docent Engels/aardrijkskunde op Scala Spijkenisse
Kandidaat hoofdbestuurder vanuit rayon zuidwest

‘Iets snel bereiken doe je alleen, verder komen doe je met elkaar’

“Bestuurservaring heb ik binnen en buiten het onderwijs en sinds augustus 2018 ben ik actief als sectorconsulent voortgezet onderwijs in rayon zuidwest. Regelmatig vroegen leden mij om advies en bijstand, omdat problemen onoplosbaar leken.

Als sectorconsulent gaf ik de signalen door, maar ik wil nu werken aan nieuw beleid om de problemen op te lossen. Daar waar richting gegeven wordt en men invloed heeft op de ontwikkeling van onderwijs, wil ik mijn steentje bijdragen.

De AOb heeft mogelijkheden om nog daadkrachtiger te zijn. Dat is te bereiken door een effectiever sectorconsulentschap, een sterker rayon en een beter gestructureerde ledenwerving. Daarnaast lijkt het mij een uitdaging om als hoofdbestuurder een rol te spelen in de vormgeving en de ontwikkeling van de doelen van de AOb. Ik kan de frisse wind en tegelijkertijd de smeerolie zijn tussen de verschillende onderdelen van de AOb en binnen de geledingen van het rayon zuidwest.

Er wordt van mij gezegd dat ik een verbinder ben, goed kan luisteren en mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg ga. Naast het onderwijs begeef ik mij al tientallen jaren in de politiek. Daarmee heb ik mijn diplomatieke kennis en vaardigheden versterkt, zodat ik vaak een alternatieve route vind om mijn doel te bereiken.”

Huib Koers, kandidaat hoofdbestuurder mbo.

Huib Koers (40 jaar), docent Burgerschap en andere vakken op MBO Rijnland
Kandidaat hoofdbestuurder mbo 

‘Goed onderwijs is de optelsom van kennis, rechtvaardigheid, compassie en moed’

“Ik wil mij graag inzetten voor (beroeps-)onderwijs dat eerlijk, persoonlijk, onafhankelijk en toegankelijk is, waar leraar en leerling ertoe doen. Ik zie een mbo voor mij waar mensen vrij zijn om te innoveren en te experimenteren. Ik wil een open platform waar leraren en ander onderwijspersoneel hun ideeën en visies over de toekomst van het onderwijs kunnen geven.

Door de toegenomen levensverwachting zullen mensen steeds langer werken. Dat betekent een verlenging van het aantal arbeidsjaren, en dat is met de huidige werklast, en rekening houdend met de capaciteit van onze planeet onhoudbaar. Nieuwe ideeën, zoals afschaffing van de urennorm, of een vierdaagse werk- en schoolweek zullen we samen moeten onderzoeken. Ook zullen we in het mbo meer aandacht moeten besteden aan de rechten van de mens, de grondwet en de democratische rechtstaat. Mbo-studenten die hun rechtspositie kennen zijn weerbaarder, kunnen in de toekomst beter voor zichzelf opkomen en zijn minder vatbaar voor radicale gedachten zoals complottheorieën.

Graag moedig ik een dialoog hierover binnen en buiten de AOb aan. Het onderwijs heeft daarbij een cruciale rol en draagt zo bij aan een rechtvaardige en duurzame toekomst en welzijn voor alle mensen. Dat is in de kern waar het natuurlijk om gaat.”

Jetske van Woerden stelt zich verkiesbaar als hoofdbestuurder mbo.

Jetske van Woerden (61 jaar), projectleider opleidingen anderstaligen ROC Midden Nederland
Kandidaat voor hoofdbestuurder mbo 

‘Mbo is teamwerk’

“Van een klassieke vakbond gaan we naar een inclusieve vereniging, met veel activiteiten voor werkende leden in sectoren als eerste herkenbare plek. De sector mbo heeft een goedlopend team en werkt samen met rayons, werkorganisatie, groepen en sectoren en stelt zich collegiaal op in het hoofdbestuur om de doelen van de AOb te realiseren.

De sector houdt ruim veertig ledenbijeenkomsten per jaar, doet online enquêtes, bezoekt relevante bijeenkomsten binnen en buiten de AOb, houdt het netwerk van kaderleden vanuit de instellingen op sterkte, voert actie waar nodig en is actief op sociale media.

Met de inbreng van leden sluiten we cao’s af en behartigen we de belangen van leden op onderwijsgebied en in de politiek. Goede juridische dienstverlening aan leden en ondernemingsraden en deskundigheid op onderwijs en arbeidsvoorwaarden blijft daarbij belangrijk. Nieuwe vormen van ledenwerving, ook online, en betere positionering van sectorraadsleden hebben een hoge prioriteit.

Ik heb een snel overzicht op complexe onderwerpen, een politiek strategisch inzicht, juridische kennis en ben realistisch. Ook heb ik brede ervaring in het mbo en bedrijfsleven en ben ik een netwerker binnen en buiten de AOb in voor mbo relevante organisaties, bij de FNV en internationaal. Een complexe maar dankzij onze leden heel leuke functie als spil tussen hoofdbestuur en sectorraad.”

Marijtje Jongsma stelt zich kandidaat voor de functie hoofdbestuurder WO&O.

Marijtje Jongsma (51 jaar), universitair hoofddocent cognitieve neurowetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen
Kandidaat voor hoofdbestuurder sector Wetenschappelijk onderwijs & onderzoek (WO&O)

‘Een vakbond is dat, wat de leden ervan maken’

“Als VAWO, de voorloper van de sector WO&O, waren we al actief in het agenderen van de torenhoge werkdruk en de vele tijdelijke aanstellingen. Onze universiteiten horen niet te draaien op tijdelijke docenten en onderzoekers die structureel overwerken in de hoop op een volgend tijdelijk contract. Academisch talent moet onze kenniseconomie koesteren en een volwaardige loopbaan bieden.

Per 1 januari 2020 was de sector WO&O binnen de AOb een feit. Ondanks de pandemie hebben we het afgelopen jaar veel bereikt. Er is in mei een nieuwe cao tot stand gekomen met daarin een corona-noodfonds. We hebben nieuwe leden en kaderleden mogen verwelkomen. We deden samen met WOinactie aangifte bij de arbeidsinspectie en voerden actie tijdens de opening van het academische jaar. Onze jaarlijkse academieKus ging naar Marijke Naezer die strijdt tegen scientific harassment.

Ik streef naar een sterke onderwijsbond die voor iedereen toegankelijk is, ook voor onze internationale en tijdelijke collega’s. Ik ben een bruggenbouwer, een pragmaticus én een activist. Dankzij de samenwerking met alle sectoren binnen de AOb kunnen we op tal van thema’s eensgezind optrekken. Samen staan we voor grote uitdagingen waarvoor een sterke vakbond een noodzaak is en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.”

Nicole ter Harmsel stelt zich herkiesbaar voor de functie van hoofdbestuurder regio oost.

Nicole ter Harmsel (36 jaar), groepsleerkracht
Kandidaat voor hoofdbestuurder regio oost

‘Om anderen te kunnen bewegen moet je zelf bewogen zijn’

“Naast mijn werk als groepsleerkracht heb ik gewerkt als sectorconsulent en pr-consulent. Sinds twee jaar ben ik werkzaam als hoofdbestuurder rayon oost. Een van mijn doelen was oog hebben voor leden en niet-leden. Ik heb goed geluisterd naar mijn collega’s op de werkvloer, de consulenten uit ons rayon en ons rayonteam. Vragen, opmerkingen en ideeën neem ik mee naar het hoofdbestuur. Daarna koppel ik weer terug, zodat de cirkel rond is. Ophalen, wegbrengen en weer terugkoppelen, waardoor de stem van onze onderwijscollega’s klinkt binnen de AOb. Mijn rol is vooral de verbinder zijn in dit geheel.

Ik ben actief, betrokken, enthousiast en zichtbaar op vele plekken. Van het hoofdbestuur tot het rayonkantoor, van de (lokale) media tot op het podium bij een staking, van school tot sociale media. Door zelf actief en bewogen te zijn, bewegen anderen met mij mee. Ik ben goed benaderbaar en zorg met een grap of een knipoog voor een ontspannen sfeer. Samen met mijn collega’s ga ik voor het beste onderwijs.”

Peter den Hartog, docent geschiedenis, stelt zich kandidaat voor de functie hoofdbestuurder regio zuidwest.

Peter den Hartog (37 jaar), docent geschiedenis Calvijn De Meerpaal Rotterdam
Kandidaat voor hoofdbestuurder regio zuidwest

‘Waar leraren zijn, moet de AOb zijn!’

“Als AOb-hoofdbestuurder zuidwest wil ik ervoor gaan zorgen dat het voor de leden duidelijk is waar de afkorting AOb voor staat: de A van algemeen, dat betekent dat iedereen welkom is. De O van onderwijs betekent dat wij ons inzetten voor goed onderwijs. En voor goed onderwijs zijn goed betaalde docenten nodig. Tot slot de B van bond, waarin wij als collega’s samen sterker staan.

Collega’s van Calvijn De Meerpaal zouden mij omschrijven als een betrokken mr-lid die oog heeft voor collega’s maar ook voor het algemeen belang. Overtuigen, enthousiasmeren, organiseren, netwerken: al deze vaardigheden wil ik inzetten als hoofdbestuurder.

Door de coronacrisis is mij als docent en mentor duidelijk geworden hoe het vak onder druk staat door het enorme lerarentekort enerzijds en de maatschappelijke verwachtingen anderzijds. De bond kan ervoor zorgen dat wij als leden een vuist kunnen maken zodat wij op een prettige manier kunnen (blijven) werken en goed onderwijs kunnen bieden.

Sinds 2013 ben ik getrouwd met Nanda, wij wonen in de wijk Delfshaven met adoptiehondje Kees. Ik geef geschiedenis op het vmbo aan lwoo-leerlingen en ben mentor van 4TL leerlingen.”

Simone Fomenko, groepsleerkracht, is kandidaat voor het hoofdbestuur primair onderwijs.

Simone Fomenko (42 jaar), groepsleerkracht basisonderwijs
Kandidaat voor hoofdbestuurder primair onderwijs

‘Gaat niet bestaat niet’

“Toen ik in 1997 op mijn achttiende startte met de pabo kreeg ik de opdracht om op te schrijven waarom ik leerkracht wilde worden. Bij mijn diplomering was ik een paar ervaringen rijker, wat illusies armer, maar vooral heel bewust van hoe ik als leerkracht het verschil kon maken. Jaren later vond ik het briefje terug en wat ik toen opschreef, voel ik nog steeds: omdat je met goed onderwijs kinderen een kans geeft op een goede toekomst.

In de ruim twintig jaar dat ik voor de klas sta, heb ik de problemen groter zien worden en het werkveld complexer. Naast goed onderwijs in mijn klas, wilde ik daarom ook goede arbeidsvoorwaarden voor mijn collega’s en ben ik actief geworden in de mr en later (g)mr.
In 2018 werd ik sectorbestuurslid en eind 2020 gekozen als hoofdbestuurder. Een erebaan, vind ik. En dus zet ik me er vol voor in. Voor een beter onderwijsveld, zowel arbeidsvoorwaardelijk als onderwijsinhoudelijk.

Mijn speerpunten zijn daadkracht tonen en verbinding zoeken. Zowel intern met de rayons en de andere sectoren, als extern met andere partijen, maar vooral ook met leden en (nog) niet-leden. Door te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan kun je samen tot constructieve oplossingen voor problemen komen. Want gaat niet, bestaat niet.”

Trudy Kerperien stelt zich kandidaat voor de functie hoofdbestuurder Internationale Zaken.

Trudy Kerperien (63 jaar), docent Frans Johan de Witt Gymnasium Dordrecht, AOb Internationaal Secretaris en lid hoofdbestuur

Kandidaat voor de functie hoofdbestuurder Internationale Zaken

‘Een sterke – internationale- vakbeweging voor goed onderwijs voor iedereen’

“Ik voel mij thuis in de vereniging. Sinds ik ‘op Zuid’ in Rotterdam begon met lesgeven ben ik altijd actief geweest, lokaal en voor de groepen, en uiteindelijk terecht gekomen in het internationale werk. Mijn ervaringen op school en binnen de vereniging hebben mij daarvoor de noodzakelijke basis gegeven.

Omdat goed functionerende bonden cruciaal zijn voor goed onderwijs voor iedereen én bijdragen aan een stabiele, rechtvaardige en democratische samenleving – zowel hier in Nederland als elders in de wereld- staan vakbondsversterking en vakbondsvernieuwing hoog op mijn agenda. Via mijn wereldwijde netwerk verbind ik onze eigen AOb-ervaringen met internationale ontwikkelingen. Handig daarbij is dat ik makkelijk communiceer, in veel talen, en altijd blijf leren. Duurzame resultaten zijn voor mij belangrijker dan snel succes, al kost de weg er naartoe tijd en loopt die soms via ongebruikelijke omwegen. Ik ben daarin vooral pragmatisch.

Ons onderwijs en ons vakbondswerk vinden plaats in een context die steeds internationaler wordt. We leren er van, maar het brengt ook risico’s mee. Daar grip op houden kunnen we niet alleen; er is solidariteit en samenwerking voor nodig, met collega’s hier én met die over de hele wereld. Mijn inzet is om dat ‘samen’ steeds sterker te maken.”