De MR heeft instemmingsrecht over de veiligheid van personeel en leerlingen.
De MR heeft instemmingsrecht over de veiligheid van personeel en leerlingen.

Beeld: Pixabay

MR speelt belangrijke rol bij de verdere opening van het voortgezet onderwijs

Het kabinet vindt dat de anderhalve meter afstand tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs kan worden opgeheven. Dat levert echter risico’s op voor het personeel. De MR speelt een belangrijke rol bij de vraag of – en hoe – de scholen verder veilig kunnen openen.

Het OMT heeft het kabinet geadviseerd dat – onder strikte voorwaarden – de afstandsregel tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs kan worden losgelaten. Op grond van dit advies heeft het kabinet besloten dat de scholen vanaf 31 mei weer volledig open kunnen.

Het OMT-advies is echter zeer voorzichtig. Het stelt dat er sinds de heropening van het voortgezet onderwijs, in maart, veel clusters van besmettingen zijn gemeld – tot wel tweehonderd in april. In 60 procent van die clusters zijn ook docenten getroffen. Het verder openen van het voortgezet onderwijs kan volgens het OMT een aanzienlijke stijging in het aantal infecties geven.

Volgens de Arbowet moet elke werkgever de risico’s voor de gezondheid van de werknemers beoordelen en overleg voeren met de (P)MR

Om te voorkomen dat de infecties weer oplopen zou er volgens het OMT op scholen een ‘actief testbeleid’ gevoerd moeten worden. Alle leerlingen moeten dan twee keer per week onder begeleiding een zelftest uitvoeren. Leerlingen die positief getest worden, gaan onmiddellijk in quarantaine.

Zelftest

Deze voorwaarde van het OMT betekent dat de school zich ervan moet verzekeren dat de leerlingen daadwerkelijk twee keer per week de zelftest uitvoeren. Het ministerie van OCW wil dat de leerlingen de zelftesten thuis doen. De verwachting is echter dat slechts een beperkt deel van de leerlingen hier gevolg aan zal geven. Zelftesten worden ook alleen op vrijwillige basis uitgevoerd.

Alleen bij een besmettingshaard zal er, met betrokkenheid van de GGD, op school worden getest. Maar ook dan blijft het testen vrijwillig.

Arbowet

De minister heeft laten weten dat de scholen vanaf 7 juni in beginsel verplicht volledig open zijn. Maar hij geeft wel ruimte is voor maatwerk en scholen worden niet aan het onmogelijke gehouden. Belangrijk hierbij is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Deze wet verplicht elke werkgever om zorg te dragen voor de veiligheid van werknemers en daartoe alle noodzakelijke maatregelen te treffen. Dit kan dus betekenen dat een school toch slechts gedeeltelijk open kan.

Risico’s

Op grond van de Arbowet moet elke werkgever in een nieuwe situatie de risico’s voor de gezondheid van de werknemers beoordelen en over de noodzakelijke maatregelen overleg voeren met de (P)MR – of op een vo/mbo-school: OR. De medezeggenschapsraad kan hierbij op een aantal belangrijke punten letten. Zoals:

– Hoe gaat de school ervoor zorgen dat de leerlingen daadwerkelijk twee keer per week worden getest?

– En hoe zorgt de school er voor dat ook straks de anderhalve meter afstandsregel tussen leerlingen en personeel wordt gehandhaafd? Dit hangt mede af van de feitelijke huisvestigingssituatie van de school (onder andere de gangen en leslokalen).

– Houden de leerlingen zich aan de anderhalve meter afstand van het personeel en houden ze zich aan de mondkapjesplicht buiten de leslokalen?

– Is de ventilatie op orde? Want volgens het RIVM kan besmetting onder bepaalde omstandigheden ook plaatsvinden via aerosolen. Met name in ruimtes waar geen of te weinig ventilatie is en / of veel mensen, vooral voor een langere tijd, bij elkaar zijn. Voldoet in alle lokalen de ventilatie aan de normen?

Oproep

De afgelopen weken hebben veel collega’s in het voortgezet onderwijs aangegeven zich ernstig zorgen maken over hun veiligheid wanneer de school zonder goede maatregelen weer volledig open zou gaan.

Vanwege de nu ontstane situatie zien de onderwijsbonden AOb, CNV, Fvov, FNV-Onderwijs en LIA zich genoodzaakt hun leden te wijzen op hun recht om op basis van artikel 29 Arbowet het werk te onderbreken. Er is ook een stappenplan (het stappenplan is zondagochtend vernieuwd!). Tevens roepen de bonden iedereen die zich zorgen maakt over de eigen veiligheid op om, waar mogelijk collectief, het gesprek met de werkgever aan te gaan.

Instemmingsrecht

Bij de meeste maatregelen die nodig zijn voor een veilige verdere opening van het onderwijs heeft zowel de PMR als de MR als geheel een instemmingsrecht.

– Gaat het om de veiligheid van het onderwijspersoneel (Arbowet) dan heeft de PMR instemmingsrecht op grond van artikel 12 WMS.

– Gaat het ook om de veiligheid voor de leerlingen, wat vaak het geval is, dan is daarnaast ook het instemmingsrecht van de hele raad van toepassing (artikel 10 WMS). In die gevallen moet dus zowel de MR als geheel maar ook de PMR afzonderlijk instemmen met de maatregelen.

– Bij maatregelen die alléén betrekking hebben op de veiligheid van de leerlingen is er sprake van een besluit ‘niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding’, en is alleen het instemmingsrecht van de MR als geheel aan de orde.

Advies

Ons advies aan de (P)MR is: ga samen met het onderwijspersoneel na in welke mate de school verder open kan en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Bespreek dit met de schoolleiding. De (P)MR moet in beginsel met deze maatregelen (of met het besluit dat er geen nadere maatregelen nodig zijn) hebben ingestemd vóórdat de school weer volledig op kan gaan. Ook kan de (P)MR waar nodig een melding doen bij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Zie hierover ook de AOb-handreiking ‘Covid-19 en veilig onderwijs’.

 

Meer nieuws