Beeld: Typetank

Juridisch advies: Het professioneel statuut

Elk schoolbestuur hoort een professioneel statuut te hebben sinds 1 augustus 2017. De AOb krijgt echter regelmatig vragen wanneer en waarom scholen een professioneel statuut moeten hebben, en wat leraren daaraan hebben.

Het professioneel statuut is onderdeel van de Wet beroep leraar die sinds 1 augustus 2017 van kracht is. Per schoolbestuur in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs en het mbo hoort er zo’n statuut te zijn. Maar dit is nog niet overal het geval. “Dit schooljaar controleert de inspectie nog niet actief, maar vanaf augustus 2018 wel”, weet Jeroen van Andel, beleidsmedewerker bij de AOb.

“Het statuut waarborgt de professionele ruimte van leraren en docenten”, zegt AOb-beleidsmedewerker Jeroen van Andel.

In een professioneel statuut leggen leraren, schoolleiding en bestuurders afspraken vast over zeggenschap van leraren over hun vak. “Het statuut waarborgt de professionele ruimte van leraren en docenten”, zegt Van Andel. Het statuut legt vast dat leraren moeten worden geraadpleegd over zaken die het onderwijs direct raken. “Het gaat om afspraken over de inhoud van de lesstof, de keuze voor leermiddelen en hoe de lesstof wordt aangeboden. Ook de pedagogisch-didactische aanpak en afspraken over professionalisering en het onderhouden van de bekwaamheid vallen hieronder”, legt Van Andel uit.

De AOb krijgt regelmatig vragen over hoe, wanneer en waarom er een professioneel statuut moet komen. Om leraren en scholen daarbij te ondersteunen, ontwikkelde de AOb met andere onderwijsbonden de handreiking Professioneel statuut. Daarnaast zijn er trainers opgeleid die een voorlichtingsbijeenkomst kunnen houden of de ontwikkeling van een statuut kunnen begeleiden.

Meer nieuws