Het professioneel statuut

De Wet beroep leraar is vanaf 1 augustus 2017 van kracht. Het eerste onderdeel waar leraren mee te maken krijgen is het professioneel statuut dat samen met het schoolbestuur moet worden opgesteld. In het statuut staan afspraken over de professionele ruimte van leraren.

Vanaf 1 augustus 2018 moeten scholen aan de Onderwijsinspectie laten zien dat ze een professioneel statuut hebben opgesteld. De inspectie gaat dat vanaf dat moment controleren. Daarom is nu het moment om goed over het statuut na te denken en in gesprek te gaan met de directie. Het professioneel statuut is immers de uitkomst van de gemaakte afspraken over de zeggenschap van leraren. Betrokkenheid van het lerarenteam is daarom belangrijk.

Het voeren van een professionele dialoog kan lastig zijn. Vaak hebben collega’s een andere mening of zijn het de schoolbestuurders die juist totaal andere opvattingen hebben. Hoe stel je een statuut op?

De AOb kan daarbij helpen. Er zijn speciale trainers opgeleid die scholen en lerarenteams kunnen begeleiden om het proces succesvol te laten verlopen zodat het professioneel statuut binnen handbereik ligt. AOb-trainers kunnen bij jou op school een voorlichtingsbijeenkomst houden of het hele proces begeleiden. De begeleiding door een trainer is maatwerk. Ieder traject wordt aangepast aan de specifieke wens van de school. Interesse? Neem contact op met AOb-Scholing via: 030 – 29 89 232 of mail naar scholing@aob.nl

Voor een goed proces zijn vier stappen nodig:

 • Intake: Onze trainers komen langs op school en geven voorlichting over de Wet beroep leraar en het professioneel statuut. Vervolgens inventariseren ze de wensen en behoeften van de school.
 • Begeleiding bij gesprekken tussen leraren: Allereerst wordt het gesprek met alle leraren gevoerd om te kijken welke wensen leraren hebben op het gebied van zeggenschap.
 • Begeleiding bij gesprek tussen leraren en bevoegd gezag: De trainers zorgen voor een veilige setting om te komen tot een professionele dialoog tussen de schoolbestuurders en de leraren over de zeggenschap. De afspraken hierover komen later in het professioneel statuut.
 • Begeleiding opstellen professioneel statuut: Wanneer duidelijk is wat erin het professioneel statuut moet komen, helpen de trainers met de formulering van de afspraken en het opstellen van het statuut.

Deze stappen kunnen schoolbesturen en leraren ook handvatten geven als ze zonder de AOb het statuut opstellen. De AOb raadt aan om zoveel mogelijk leraren bij het gesprek te betrekken omdat de uitwerking de leraren raakt. Meer weten over het professioneel statuut? Raadpleeg de handreiking die gezamenlijk is opgesteld door de AOb, CNV en FvOv.

Scholengroep Den Haag Zuid-West hield in november 2017 een bijeenkomst om te praten over het professioneel statuut. Lees meer over de aanpak van deze school op de website van Arbeidsmarktplatform Voion. Op de website vind je via deze link meer informatie over het professioneel statuut en andere scholen die met het statuut bezig zijn.

Meest gestelde vragen

 • Wat is een professioneel statuut?

  Elk bevoegd gezag in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het mbo kent vanaf 1 augustus 2018 de verplichting om, in overleg met de leraren, een professioneel statuut op te stellen. In het professioneel statuut worden afspraken gemaakt over het respecteren van de professionele ruimte van de leraar.

 • Over welke professionele ruimte gaat het dan?

  Het gaat erover dat de leraar voldoende professionele ruimte heeft in relatie tot de inhoud van de lesstof, de middelen die daarbij worden gebruikt en over hoe de lesstof wordt aangeboden. De leraar moet verder voldoende professionele ruimte hebben met betrekking tot de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school en hoe daar invulling aan wordt gegeven. Hieronder valt ook de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders. Ook moet er voldoende professionele ruimte zijn met betrekking tot het onderhouden van de bekwaamheid van de leraren als onderdeel van het team.

 • Wie controleert of een professioneel statuut er is en vanaf wanneer?

  De Onderwijsinspectie kan vanaf 1 augustus 2018 controleren op de aanwezigheid van een professioneel statuut.

 • Wat is de looptijd van een professioneel statuut?

  Er is geen voorgeschreven looptijd. Het is belangrijk om afspraken te maken over de evaluatie van de werking van het professioneel statuut en de momenten van herijking en die afspraken vast te leggen.

 • Moet de medezeggenschap het professionele statuut opstellen?

  Nee, in de wet staat dat het bevoegd gezag in overleg met leraren het professioneel statuut opstelt. De medezeggenschap heeft daarmee geen formele rol bij de totstandkoming van een professioneel statuut. De medezeggenschap kan vanuit het initiatiefrecht natuurlijk wel informeren naar de stand van zaken.

 • Waarom is er geen voorbeeld- of model professioneel statuut beschikbaar?

  Iedere school is anders en het professioneel statuut geeft juist de leraren ruimte invulling te geven aan de eigen zeggenschap in overleg met schoolleiders en bestuurders. Een voorbeeld of model professioneel statuut kan daarbij teveel richting geven. Daarnaast is het goede gesprek de belangrijkste basis voor het statuut en dat verloopt op elke school weer anders.