Staatssecretaris Dekker op bezoek bij een school in Culemborg.
Staatssecretaris Dekker op bezoek bij een school in Culemborg.

Beeld: Valerie Kuipers/OCW

Instemmingsrecht financiën schoolbestuur nog ver weg

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs instemmingsrecht krijgen op het financiële beleid van hun schoolbestuur. Demissionair staatssecretaris Sander Dekker heeft een wetsvoorstel daartoe van tafel gehaald. Een stap in de verkeerde richting, vindt de AOb.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel voorzag in een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting in het funderend onderwijs. Een wens van de Tweede Kamer, die eerder al tegen de zin van onderwijsminister Jet Bussemaker een soortgelijke bevoegdheid regelde voor ondernemingsraden in het mbo.

Na een aantal flinke financiële missers bij onderwijsinstellingen de afgelopen jaren is de discussie over de checks and balances opgelaaid. Bovendien is er een toenemende onvrede in de Tweede Kamer over het gebrek aan zicht op onderwijsgeld door de lumpsum-financiering. Sterkere bevoegdheden voor de medezeggenschapsraad dwingen schoolbesturen om hun financiële keuzes beter te verantwoorden en kunnen eventueel wanbeleid helpen te voorkomen.

Adviesrecht

Vorig voorjaar stelde Dekker een concept-wetsvoorstel open voor internetconsultatie en peilde hij de meningen in het veld. Volgens de staatssecretaris stuitte het voorstel op veel bezwaren, onder meer van de besturenkoepels. Vervolgens stuurde hij een minder ingrijpende versie van de wet naar de Raad van State. Daarin zijn de ‘hoofdlijnen van de begroting’ vervangen door ‘hoofdlijnen van meerjarig financieel beleid’. Het adviesrecht dat mr’en op dit punt al hebben zou dan een instemmingsrecht worden.

Staatssecretaris Dekker laat het dossier over aan zijn opvolger, die in het najaar opnieuw met het veld zou moeten gaan praten.

Al in december vorig jaar stuurde de Raad van State een kritisch advies terug. Het kabinet heeft niet genoeg onderbouwd hoe het instemmingsrecht zich verhoudt tot andere bevoegdheden van de medezeggenschapsraad, aldus de Raad van State. Ook is het onduidelijk wat er onder de term ‘hoofdlijnen’ mag worden verstaan. De Raad van State adviseerde om het wetsvoorstel zo niet naar de Tweede Kamer te sturen en het onderwijsveld om input te vragen.

Ter harte

Dat advies neemt Dekker graag ter harte, zo blijkt uit een brief die hij pas onlangs, tijdens het politieke zomerreces, naar de Tweede Kamer stuurde. Hij laat het dossier over aan zijn opvolger, die in het najaar opnieuw met het veld zou moeten gaan praten.

‘Daarna zullen de resultaten worden bezien. Als uit de veldconsultatie blijkt dat het instemmingsrecht een noodzakelijk en geschikt instrument is om de financiële ‘checks en balances’ in het kader van de lumpsumsystematiek en de vereenvoudiging van de bekostiging in het funderend onderwijs te versterken, zal een nieuw wetsvoorstel worden overwogen’, aldus Dekker.

Verkeerde richting

De AOb vindt het een stap in de verkeerde richting en vraagt de Tweede Kamer actie te ondernemen. ‘De AOb wil graag dóór en vindt het eeuwig zonde als dit waardevolle wetsvoorstel in de lade verdwijnt. Er is al een uitgebreide veldconsultatie geweest. Meerdere malen is er met alle partijen gepraat én er is een internetconsultatie geweest, waarna het wetsvoorstel al flink is aangepast. Wij zien niet in wat een veldconsultatie aan nieuwe informatie gaat opleveren’, schrijft AOb-bestuurder Ben Hoogenboom aan de Kamer.

Meer nieuws