Het oudercollectief Boze ouders is gefrustreerd omdat hun klachten over passend onderwijs niet worden gehoord.
Het oudercollectief Boze ouders is gefrustreerd omdat hun klachten over passend onderwijs niet worden gehoord.

Beeld: Pixabay

Collectieve klacht over passend onderwijs

De Onderwijsinspectie kan maandag een knalgele Amerikaanse schoolbus verwachten met daarin Boze ouders. Onder deze noemer leveren ouders van kinderen die ‘geen passend onderwijs krijgen’ een collectieve klacht in bij de overheidsinstantie.

Afgelopen weken verzamelde oudercollectief Boze ouders via een enquête bijna zeshonderd ervaringen, vertelt Sander van Knippenberg, één van de initiatiefnemers en bestuurslid voor oudervereniging Balans. “Het gaat om kinderen die geen passend onderwijs krijgen. Het zijn niet allemaal thuiszitters. Sommigen van hen gaan wel, of deels naar school. Wel zijn het allemaal schrijnende verhalen waarbij het kind niet het onderwijs krijgt dat het nodig heeft en ouders met hun rug tegen de muur staan.”

Zorgplicht

Boze ouders wil dat de Onderwijsinspectie klachten centraal gaat registreren en handhaaft wanneer een school haar zorgplicht niet na komt. Van Knippenberg: “Er gaat nog veel te veel mis. Scholen die maar geen ontwikkelingsperspectief schrijven. Kinderen die zonder pardon worden uitgeschreven. Ouders die een melding krijgen bij Veilig thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, red.) als ze niet akkoord gaan met het plan van de school of het samenwerkingsverband.”

De groep richt zich uitdrukkelijk niet tegen leraren. “Als zij niet de ondersteuning krijgen om onze kinderen te helpen, dan kan het niet. Dat zien wij natuurlijk ook. Onze frustratie zit bij directies die beslissingen nemen over onze kinderen, enkel gebaseerd op hun eigen onderzoek of aannames. De kennis die wij als ouders indienen wordt genegeerd. Ook onze pogingen om geld van de samenwerkingsverbanden in de scholen te krijgen mislukken.”

Schade

In juni 2019 kwam de AOb met de resultaten van een enquête onder onderwijspersoneel naar passend onderwijs. Hieruit bleek dat teveel leerlingen geen baat hebben bij het huidige systeem. Bijna 70 procent van de leraren heeft bijvoorbeeld leerlingen in de klas die beter af zijn in het (voortgezet) speciaal onderwijs, maar daar niet terechtkunnen. De redactie van het Onderwijsblad rekende uit dat ook in 2018 – het laatste jaar waarover de cijfers beschikbaar zijn – de reserves van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs toenamen.

Vlak voor de jaarwisseling werd Onderwijsminister Arie Slob nog geconfronteerd met een groeiend aantal thuiszitters. Boze ouders wil dat niet alleen het aantal thuiszitters wordt bijgehouden, maar ook de aantallen kinderen in Nederland die geen passend onderwijs krijgen. Van Knippenberg: “Alleen zo krijg je zicht op het falen van dit systeem. Als een kind thuis komt te zitten, is daar al een heel traject aan voorafgegaan.”

Meer nieuws