Antwoorden op de meestgestelde vragen over het werkdrukakkoord.
Antwoorden op de meestgestelde vragen over het werkdrukakkoord.

Beeld: Pixabay

Antwoorden over het werkdrukakkoord

Is jouw schoolteam al bezig om te bepalen waar het geld uit het werkdrukakkoord aan wordt besteed? Dan kan het zijn dat er vragen opdoemen. Mag het schoolbestuur bijvoorbeeld meebeslissen over het geld? De meeste vragen waar schoolteams tegenaan lopen hebben we op een rij gezet.

Moet de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (pmr) of de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (pgmr) instemmen met de bestedingsplannen uit het werkdrukakkoord?

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad, de pmr, heeft instemmingsrecht op het bestedingsplan. De personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dus niet.

Waar staat dat de pmr instemmingsrecht heeft?

Dat hebben de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad afgesproken met onderwijsminister Arie Slob in het akkoord. Dat de pmr instemmingsrecht heeft komt ook in de nieuwe cao primair onderwijs te staan.

Waar moeten we als team over praten als het gaat om het werkdrukakkoord?

Ieder schoolteam moet een gesprek voeren over de knelpunten die werknemers ervaren met de werkdruk. In het gesprek moeten ook de oplossingen die jouw team ziet voor de problemen worden bepaald. Dat vormt de basis voor het bestedingsplan.

Wie maakt het bestedingsplan?

De schoolleider of het schoolbestuur stelt het bestedingsplan op. Dit gebeurt op basis van het gesprek met het hele schoolteam (leerkrachten, schoolleider/schooldirecteur en overig personeel).

Hoe weten wij op school achteraf of het geld inderdaad aan vermindering van de werkdruk is uitgegeven?

Het schoolbestuur of de schoolleider moet de pmr van de school na afloop van het schooljaar informeren over de besteding van de extra werkdrukmiddelen van hun school (BRIN-niveau) in het voorgaande schooljaar. Als er geld niet is besteed, dan moet de schoolleider in samenspraak met het schoolteam en de pmr nadere bestedingsafspraken maken die voldoen aan de doelen en verwachtingen van het bestedingsplan.

Op welk bedrag hebben wij recht?

Het bedrag dat jouw school krijgt is afhankelijk van het leerlingaantal. Via deze link op de AOb-website kun je berekenen hoeveel jouw school krijgt om de hoge werkdruk aan te pakken.

Hoeveel geld is er in totaal beschikbaar?

Vanaf 1 augustus 2018 is er structureel 237 miljoen euro per jaar beschikbaar. In 2020 is er een evaluatie, afhankelijk van de uitkomst daarvan kan het bedrag vanaf schooljaar 2021/2022 oplopen tot 430 miljoen euro per jaar.

Mag mijn bestuur bepalen hoe (een deel van) het geld besteed wordt?

Nee, dat mag het schoolbestuur niet. De extra middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor de beheersing van werkdruk, komen ter beschikking aan schoolteams in scholen. Zij kiezen zelf welke maatregelen er in hun school nodig zijn om de werkdruk te verminderen.

Mijn bestuur zegt dat het geld niet structureel beschikbaar is, klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Tot schooljaar 2021/2022 is er per jaar structureel 237 miljoen euro beschikbaar voor verlaging van de werkdruk. Vanaf schooljaar 2021/2022 zal dat zelfs op kunnen lopen tot 430 miljoen euro structureel per jaar.

Welke richtlijnen mag een schoolbestuur meegeven aan het team?

Een schoolbestuur mag niet bepalen waar het geld voor werkdrukverlaging aan wordt besteed, maar een schoolbestuur kan wel enkele richtlijnen meegeven. Het aannemen van personeel kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de kosten op lange termijn. Een team mag natuurlijk kiezen voor het aannemen van personeel, maar een schoolbestuur mag wel bepalen onder welke voorwaarden dit kan gebeuren. Dat is nodig, want het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit maar ook voor de financiën op de langere termijn.

Ons schoolbestuur krijgt te maken met bezuinigingen (bijvoorbeeld krimp en minder onderwijsachterstandsmiddelen) en daardoor moeten er medewerkers worden ontslagen. Hoe verhoudt dit zich tot de werkdrukmiddelen?

Het team mag bepalen hoe de werkdrukmiddelen worden ingezet, natuurlijk mogen zij kiezen voor behoud van personeel. We zijn in gesprek met het Participatiefonds om ervoor te zorgen dat de werkdrukmiddelen geen effect hebben op ontslagmogelijkheden.

Meer nieuws