Cao-afspraken scholing

In alle cao’s heeft de AOb de afgelopen jaren afspraken gemaakt over professionalisering en nascholing. Bekijk snel wat er in de cao van je eigen sector over scholing is afgesproken.


De AOb sluit cao’s af in alle sectoren van het onderwijs. Wanneer je lid bent, heb je inspraak en kun je invloed uitoefenen. Ook organiseren we bijeenkomsten voor leden rondom de (nieuwe) cao’s, zodat je het optimale eruit kunt halen wat erin zit. Ook meebeslissen, invloed uitoefenen en leren?

Word lid

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Dan heb je recht op twee uur per week individuele professionele ontwikkeling bij een voltijdbaan. Deze tijd staat los van teamscholingen en kan worden gespaard tot scholingsdagen. Verder is er per school gemiddeld tenminste 500 euro per fte beschikbaar voor deze scholingen. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad beslist hoe het totaalbudget wordt verdeeld.

Voortgezet onderwijs

Jaarlijks gaat tien procent van de personele bekostiging naar professionalisering in tijd en geld. Als docent op een middelbare school heb je recht op ten minste 83 klokuren en mag je zelf beslissen hoe die uren worden ingezet. Zowel docenten als onderwijsondersteunend personeel krijgen een budget van 600 euro per jaar voor scholing. Onderwijsondersteuners hebben recht op ten minste veertig klokuren. Opgedragen scholing door de werkgever wordt volledig vergoed in tijd en geld.

De AOb maakte de afgelopen jaren veel afspraken over scholing in de cao’s.

Middelbaar beroepsonderwijs

In de cao voor het mbo is vastgelegd dat onderwijspersoneel recht heeft op ‘scholing die nodig is om zijn functie goed uit te kunnen oefenen’. Wie werkt in de klas heeft recht op 59 uur aan professionalisering, en kan rechten ontlenen aan het scholingsbudget of -plan van het onderwijsteam. De werkgever moet alle kosten vergoeden van de werknemer als dit is opgedragen. Ook moet de werkgever zorgen voor studieverlof tot driekwart van de studielast van de cursus of opleiding. Wanneer het gaat om een verzoek van de werknemer dat in het belang is van de instelling, wordt 50 tot 75 procent van de studiekosten vergoed. Studieverlof hangt dan af van ‘het belang van de instelling’ en bedraagt maximaal één dag per week.

Hoger beroepsonderwijs

Hogescholen moeten jaarlijks minimaal zes procent van het totale jaarinkomen besteden aan professionalisering. Leidinggevenden maken met docenten en ondersteuners afspraken over de scholingsactiviteiten en leggen dit schriftelijk vast. Heb je een dienstverband van 0,4 fte of meer? Dan heb je recht op veertig uur per jaar om te werken aan je bekwaamheid. Werknemers met een kleiner dienstverband krijgen minder uren. De werkgevers moeten zorgen dat deze uren in de jaartaak zijn vrijgesteld. Als je in opdracht van de werkgever moet bijscholen en dit niet kan weigeren moet de werkgever honderd procent vergoeden in tijd en in geld.

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Werknemers in het wetenschappelijk onderwijs krijgen jaarlijks ten minste twee ontwikkeldagen om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Deze dagen mogen ook worden opgespaard als daar voor het einde van het jaar een schriftelijke afspraak over wordt gemaakt. Zonder afspraak vervallen niet gebruikte dagen bij het einde van het kalenderjaar. De besteding van de dagen kan worden vastgelegd in een portfolio.
In de cao van de Nederlandse universiteiten staat voor het ondersteunend- en beheerspersoneel (obp-personeel) dat er jaarlijks een ‘aantal passende ontwikkelinitiatieven’ moeten plaatsvinden. In overleg met de werkgever wordt daarvoor een plan opgesteld. De werkgever faciliteert het ontwikkelproces en stelt voldoende geld beschikbaar. Het werken aan de eigen ontwikkeling is onderdeel van het functioneren en komt terug tijdens een jaargesprek.