Slechte ventilatie op je werkplek? Dit kun je doen!

Een goed geventileerde werkplek is belangrijk voor de gezondheid en het goed functioneren van jou en je leerlingen. Is dat in jouw lesruimte het geval? Check wat je kunt doen in 6 stappen. 1. Meten en onderzoeken

  Om erachter te komen of er sprake is van voldoende ventilatie is de CO2-concentratie een goede meetlat.

  #Plaats CO2-meters in de lokalen en op andere drukbezochte plekken binnen het gebouw. Is de CO2-concentratie boven de 800 ppm? Mogelijk moeten er extra maatregelen worden genomen, zoals het vernieuwen van luchtfilters

  #Kan er onvoldoende geventileerd worden? Dan voldoet het klaslokaal niet aan de normen van de Arbo en het RIVM

 2. Melden bij de directie

  De directie is verplicht om te zorgen voor voldoende ventilatie. Wanneer je school
  of afdeling dit niet zelf kan oplossen dan moet het als urgent probleem gemeld
  worden bij een facilitaire dienst of bij het bestuur. Als er bij collega’s twijfels
  (blijven) bestaan over of de ventilatie op orde is, kan een onderzoek door een
  onafhankelijke derde duidelijkheid verschaffen. Het ministerie van OCW heeft
  subsidie beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen.

 3. Kaart het aan bij de mr of or

  Ook de mr of or kunnen ventilatieproblemen aankaarten en hierover afspraken
  maken met de schoolleiding. Bij Arbo-maatregelen, die gaan over veiligheid en
  gezondheid, hebben mr en or instemmingsrecht. Ook kunnen zij aandringen op
  onderzoek door deskundigen. Verder kunnen deze raden zelf extern advies inwinnen, bijvoorbeeld bij het Kenniscentrum Ruimte-OK, de GGD of bij de vakbond.

 4. Doe een melding bij de Arbeidsinspectie

  Wanneer je werkgever nalaat om maatregelen te treffen, dan kun je een melding doen bij de Arbeidsinspectie. Die melding kun je online doen. AOb-beleidsmedewerker Marcel Koning: “Een werkgever móet zich aan de Arbowet houden! Misschien zit hij of zij zelf ver weg op een bestuurskantoor, maar niemand mag werken in een ongezond en schadelijk binnenklimaat.” En, voegt hij toe: dat een te hoge CO2-concentratie slecht is voor de gezondheid en leerprestaties, is dus al 15 jaar bekend. “Door corona is de urgentie aantoonbaar nog veel groter geworden om dit aan te pakken. Dus zit daar bovenop, als ouders en personeel in de mr. Dit is hét moment.”

  Een melding maken kan ook samen met de AOb. Stuur dan een mail naar: info@aob.nl De inspectie moet bij een melding van een vakbond, mr of or altijd actie ondernemen.

 5. Geen les in onveilige ruimte

  In lokalen waarbij de geldende normen voor voldoende ventilatie in ernstige
  mate worden overschreden, geef je geen les. Trek als collega’s samen op voor het realiseren van een gezonde werkplek. Licht ook ouders en leerlingen in, het gaat ook om hun gezondheid.

 6. Werk neerleggen

  Tot slot heb je het recht om op grond van artikel 29 van de Arbowet het werk te
  onderbreken als de ruimte waarin je lesgeeft niet voldoet. Neem in geval van twijfel eerst contact met ons op. Download de voorbeeldbrief en lees de toelichting erbij (let op: word-bestand) om je werk neer te leggen.

 7. Meer lezen en informatie

  De AOb maakte verschillende handreikingen over het onderwerp ventilatie die je verder kunnen helpen.

  #Download de handreiking voor het funderend onderwijs

  #Download de handreiking voor het mbo en hoger onderwijs

  #Download het stappenplan: ‘Slechte ventilatie op je werkplek? Dit kun je doen’

  #Download de voorbeeldbrief met toelichting voor werkonderbreking bij een slechte ventilatie

  #Lees het artikel: ‘Geen smoesjes, werk aan een schone lucht in scholen’

  #Handige app van Boink met tips over ventilatie. Download gratis.