Wat je moet weten als OR-lid

Door een nieuwe onderwijswet, de Wet versterking bestuurskracht, hebben ondernemingsraden in het mbo een sterkere positie. Sinds vorige maand is deze wet van kracht. Zit jij in de ondernemingsraad van jouw school? Dan is het handig om te weten wat er verandert.

OR mag instemmen op hoofdlijnen van de begroting

Een belangrijke verandering is dat ondernemingsraden instemming moeten geven op de hoofdlijnen van de begroting. OR-leden mogen dus meepraten over de verdeling van het geld en hoeveel er bijvoorbeeld gaat naar huisvesting, investeringen of personeel.

Nu kan het zo zijn dat er een verschil van mening ontstaat met het college van bestuur over wat de hoofdlijnen zijn. Dit is te voorkomen door af te spreken dat er instemming wordt gevraagd over de begroting als geheel, zoals sommige hbo-instellingen doen.

Welke besluiten kun je als hoofdlijnen van de begroting zien?

Hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid

  • Financiële ruimte voor strategische beleidsprioriteiten (dan wel uitstel, afbouw of beëindiging van prioriteiten) op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.
  • Instemming op de allocatiemiddelen/allocatiemodel en kaderbrief en wijzigingen daarvan
  • Instemming en wijziging op de verdeling van onderwijs, investeringen, reserves en personeel.
  • Instemming op de verdeling van budgetten per onderwijssoort en de wijzigingen daarin: vo, vavo, vmbo, aoc en mbo
  • Instemming op de verdeling van overhead en personeel voor het primair proces en wijziging daarvan
  • De onderdelen die verplicht zijn opgenomen in de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag, dienen ook verplicht opgenomen te worden in de meerjaren-begroting en deze onderdelen behoeven instemming. De continuïteitsparagraaf is namelijk een verplicht onderdeel van het jaarverslag, maar geen verplicht onderdeel van de begroting.
  • In de begroting worden nu uiteraard wel een aantal -maar niet alle- onderwerpen, zoals toekomstperspectief, risico’s etc. beschreven die ook in de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen, maar in de begroting zijn dit geen verplichte onderdelen. De continuïteitsparagraaf bevat wel verplicht voorgeschreven onderdelen.
  • Belangrijke besluiten die gaan over vastgoed, waaronder grote projecten op het vlak van huisvesting en onderhoud.
  • Instemming op beleidsreserves.

Vertegenwoordiging van OR bij benoeming nieuwe bestuurders en toezichthouders

Bij de benoeming van een nieuwe bestuurder zit er in de sollicitatiecommissie een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad en de deelnemersraad. Ook mag de or advies blijven geven bij de aanstelling of het ontslag van een bestuurder. De benoeming van toezichthouders en bestuursleden kan voortaan alleen gebeuren op basis van openbaar gemaakte profielen. De OR heeft adviesrecht op de profielen.

Twee keer overleg met raad van toezicht

Plan alvast twee datums waarop de ondernemingsraad kan overleggen met de raad van toezicht. Voortaan moet de OR namelijk twee keer per jaar met de raad van toezicht praten. Dit gesprek kan gaan over het strategisch beleid, de kwaliteit van het onderwijs, toekomstig onderwijsaanbod, het functioneren en de beloning van bestuurders.

Meer nieuws