Vervanger krijgt vaker vast contract

Vervangers in het primair onderwijs krijgen vaker een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Ook zijn invalkrachten selectiever in het vervangingswerk dat ze doen en zijn schoolbesturen vaker structureel vervangingswerk gaan aanbieden.

Dat zijn enkele bevindingen uit de quickscan ‘Vervanging geregeld’ die het ministerie van Onderwijs op 18 april 2017 publiceerde. De scan geeft een beeld van de dagelijkse praktijk van vervanging sinds de invoering van de Wwz, in de loop van 2015 en 2016. Negen schoolbesturen en vier bureaus die vervanging regelen voor scholen vulden vragenlijsten in.

Stijging

Bij de negen onderzochte schoolbesturen liepen voor de Wwz bijna vijftig contracten voor een jaar met uitzicht op een vast contract of voor onbepaalde tijd. Na de Wwz steeg dat dat aantal tot 162 fte. Bij de bureaus die vervangers voor scholen inhuren was ook een stijging te zien, zo staat in de quickscan: van 162 fte aan contracten naar 410.

De onderzoekers merken ook op dat vervangers zich bewuster zijn van hun positie. Ze zijn selectiever met het vervangingswerk dat ze aannemen door de ketenbepaling van de Wwz die een grens stelt aan het aantal tijdelijke contracten: na zes contracten moet een vervanger een vast contract krijgen-. Vooral langdurige vervangingen zijn populair. Minder dan 14 dagen invallen wordt vaak geweigerd.

‘Besturen moeten meer moeite en inspanningen doen om vervangers te bewegen tot vervangerswerk’, zo meldt de quickscan.

‘Dat uit zich in de vorm van contracten, naar aard, omvang en duur.’

Zorgvuldiger

Schoolbesturen zijn – ook door het tekort aan leraren – zorgvuldiger geworden met vervangers. Ze bieden vaker structureel werk aan: de invallers werken dan structureel bij het bestuur, maar wel steeds in een andere klas of locatie. Ook zorgde de Wwz voor meer samenwerking tussen besturen, bijvoorbeeld doordat ze een gezamenlijke invalpool starten.

De Wwz brengt wel veel rompslomp met zich mee, zo geven schoolbesturen aan in de quickscan. Vooral het registreren van het aantal contracten is een administratieve last.

Prioriteit

In het rapport doen de onderzoekers ook aanbevelingen. Zo laat de Wwz goed zien dat er een groot tekort is aan leraren. ‘Het tekort aan vervangers leidt tot extra druk binnen de basisscholen en heeft invloed op de kwaliteit van het onderwijs’, aldus de onderzoekers. Het binnenhalen van goede vervangers van de pabo moet de hoogste prioriteit krijgen. De overheid moet daarvoor extra investeringen doen.

Meer nieuws