Terrein naast station Geldermalsen, met rechts de Svpo-school Ida Gerhardt Academie
Terrein naast station Geldermalsen, met rechts de Svpo-school Ida Gerhardt Academie

Beeld: Redactie Onderwijsblad/AOb

Svpo vangt bot bij rechter over inspectie-rapporten

De Onderwijsinspectie hoeft geen kritische passages aan te passen in de rapporten over drie Scholen voor persoonlijk onderwijs (Svpo), zo oordeelde de Haagse voorzieningenrechter gisteren in een kort geding dat door het schoolbestuur was aangespannen.

Het betreft recente rapporten over de Svpo-scholen in Kapelle, Hardegarijp en Geldermalsen, de ‘oudste’ drie locaties in het netwerk van inmiddels acht scholen voor persoonlijk onderwijs. Het Svpo-bestuur eiste dat de inspectie de rapporten van haar site zou verwijderen, maar ving bot op alle aangevochten onderdelen.

Belangenverstrengeling

Een daarvan betreft de omgang met belangenverstrengeling in de code goed bestuur. Volgens Svpo voldoet de eigen code, waarin staat dat bestuursleden mogelijke belangenverstrengeling moeten melden bij de toezichthouder. Volgens de inspectie is dat niet voldoende. ‘Belangenverstrengeling op zichzelf wordt echter niet uitgesloten en ook is niet geregeld hoe aan een melding van mogelijke belangenverstrengeling gevolg wordt gegeven’, aldus de rapporten.

Het Svpo-bestuur eiste dat de inspectie de rapporten van de site zou verwijderen, maar ving bot bij de rechter

De rechter vindt de redenering van de inspectie dat de code tekortschiet ‘alleszins verdedigbaar’. Svpo kan zich niet verschuilen achter een aantal algemene bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, aldus het vonnis. ‘Met het oog op de informatievoorziening jegens belanghebbenden, zoals de ouders, zouden die bepalingen veeleer reden moeten zijn om het te volgen beleid uitdrukkelijk op te nemen in de code voor goed bestuur.’

Elke school voor persoonlijk onderwijs is op dezelfde leest geschoeid en zit in een stichting met een eigen bestuur, waarbij de besturen van alle scholen identiek zijn. Het Onderwijsblad deed onlangs onderzoek naar de opmerkelijke financieringsconstructies binnen het netwerk van publieke en private stichtingen. Klik op de afbeelding.

Actief

Een ander onderdeel betreft de medezeggenschap, die volgens de inspectie niet voldoet aan de Wet medezeggenschap scholen (Wms). Het schoolbestuur hanteert een zogeheten ‘medezeggenschapscollectief’, waarin alle ouders, leerlingen en personeel via een digitaal portaal over ingediende voorstellen kunnen stemmen. Volgens het schoolbestuur doet dat niks af aan het feit dat ook de medezeggenschapsraad (mr) over zaken kan stemmen.

In haar rapport concludeert de inspectie dat het bestuur geen tegenspraak organiseert zoals bedoeld in de wet. Zo wordt de mr niet gevraagd om in te stemmen met voorgenomen besluiten: ‘Instemmen is echter een actieve daad, gestimuleerd en gewenst door de bestuurder’, aldus de inspectie.

Volgens de rechter heeft de inspectie ‘in redelijkheid kunnen concluderen dat de medezeggenschap op de scholen (nog steeds) niet adequaat functioneert en dat de wijze waarop deze op de scholen is georganiseerd in strijd is met de Wms’. In het vonnis merkt de rechter verder op dat in ieder geval vastgesteld kan worden dat de mr’en ‘op de scholen allesbehalve een actieve rol vervullen en dat de besturen van de scholen de mr daartoe ook niet stimuleren.’

‘De inspectie heeft in redelijkheid kunnen concluderen dat de medezeggenschap op de scholen (nog steeds) niet adequaat functioneert’

Strikt genomen beperkt de rechter in het kort geding zich alleen tot de vraag of de inspectie ‘in redelijkheid’ tot haar conclusies is gekomen. De principiële vraag of de medezeggenschap door de beugel kan, hoort bij een andere rechter thuis, aldus het vonnis.

Hoger beroep

Daar zal die vraag hoogstwaarschijnlijk ook op tafel belanden. Er loopt namelijk nog een hoger beroep, naar aanleiding van eerdere versies van de rapporten die vorig najaar ook al inzet waren van een kort geding. De rechter oordeelde toen dat de inspectie de tekst op een aantal onderdelen moest aanpassen voordat ze openbaar mochten worden gemaakt. Op onderdelen, waaronder het functioneren van de medezeggenschap, is de inspectie in hoger beroep gegaan. Die procedure loopt nog.

Meer nieuws