Beeld: Pixabay

Scholen moeten werk maken van ventilatie

Schoolbesturen moeten werk maken van ventilatie. In de nieuwste servicedocumenten schrijft het kabinet voor, dat bestuurders onderwijspersoneel en ouders informeren over de staat van de ventilatie. Duidelijk moet zijn of de lokalen voldoen aan alle eisen en als dit niet het geval is, welke plannen er zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het onderwerp ventilatie is, voor het eerst, nadrukkelijk toegevoegd aan de jongste servicedocumenten voor het primair-en voortgezet onderwijs, gepubliceerd op 28 januari. In de servicedocumenten staan de kabinetsbesluiten omtrent corona. De werkgeversraden en bonden maken op basis daarvan protocollen die voor het onderwijs als handreiking dienen. In het protocol primair onderwijs staat hetzelfde over ventilatie als in het servicedocument. Aan het protocol voortgezet onderwijs wordt nog gewerkt. Op de website lesopafstand.nl zijn de documenten te vinden. Ze vormen voor scholen een leidraad als het gaat om de coronamaatregelen.

Plan van aanpak

In de documenten staat helder dat scholen moeten zorgen dat alle ruimtes voldoen aan het Bouwbesluit en de wettelijke normen. Ook moeten scholen die dat nog niet hebben gedaan ouders en personeel informeren over de luchtkwaliteit. ‘Dit betekent dat de school ofwel meldt dat de ruimtes of gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen’, zo staat in de documenten.

In de richtlijnen van het mbo staat het nog stelliger opgeschreven. Als instellingen stelselmatig de wettelijke normen overschrijden, moeten ze extra maatregelen nemen. ‘Indien extra maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende soelaas bieden, wordt de ruimte niet ingeroosterd.’ Deze passage stond ook al in de vorige versie van de richtlijnen.

Bij maatregelen moeten de medezeggenschapsraden en ondernemingsraden betrokken worden en instemming geven. AOb-beleidsmedewerker Marcel Koning: “Wacht niet af totdat het bestuur de mr informeert, vraag als mr proactief naar het plan van aanpak als er nog geen informatie is verstrekt.”

‘Wacht niet af totdat het bestuur de mr informeert, vraag naar het plan van aanpak’

Urgent

De passages in de servicedocumenten en in het protocol primair onderwijs laten volgens Koning zien dat het ministerie en de werkgeversraden door hebben dat ventilatie een urgent probleem is. De AOb maakte eerder verschillende handreikingen en schreef een stappenplan om een melding te doen als de luchtkwaliteit niet voldoet. “Dat dit nu in de servicedocumenten en protocollen staat, geeft het onderwijspersoneel hopelijk wat steun en wil zeggen dat er iets moet gebeuren”, zegt Koning.

In het protocol voor het primair onderwijs zijn CO2-meters genoemd. ‘Ze zijn een goede indicator om erachter te komen of er sprake is van voldoende ventilatie’, zo staat in het protocol. Meters moeten op de juiste plek hangen, zoals in klaslokalen en andere drukbezochte plekken in het schoolgebouw. Koning: “Meet het, is onze oproep. Wij vinden dat alle scholen deze meters moeten hebben om te zien of de lucht goed is. Dat is in het belang van de gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel. Accepteer het niet als je in een slecht geventileerd lokaal zit.”

In het stappenplan van de AOb staat wat onderwijsmedewerkers kunnen doen wanneer de luchtkwaliteit niet in orde is. Het ministerie is bezig met kenniscentrum RuimteOK. Bezorgde medewerkers kunnen daar een melding doen en het centrum denkt mee over te nemen maatregelen.

Subsidie

Het kabinet heeft 200 miljoen euro gereserveerd voor betere ventilatie op scholen via de regeling SUVIS (Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen). Gemeenten kunnen daarmee het binnenklimaat van schoolgebouwen in basisscholen en middelbare scholen verbeteren. Het budget van deze regeling is vorig jaar verhoogd en aanvragen kunnen nog tot en met 30 april 2022 ingediend worden omdat er nog budget over is.

Meer weten over ventilatie en wat je zelf kunt doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Ga naar onze handreikingen via aob.nl/ventilatie

Meer nieuws