Beeld: Typetank

Ruim twaalfhonderd leraren ontvangen afwijzing Lerarenbeurs

Ruim 1200 docenten hebben van uitvoeringsinstantie DUO te horen gekregen dat ze geen Lerarenbeurs ontvangen. "Bizar - dit is niet uit te leggen", zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. Hij wil dat de beurzen alsnog worden toegekend.

In totaal 1219 docenten vissen achter het net: zij kregen van uitvoeringsinstantie DUO te horen dat ze geen Lerarenbeurs ontvangen. Dat blijkt uit cijfers die demissionair onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Kamer bekend hebben gemaakt. Bij DUO kwamen dit voorjaar 5895 aanvragen binnen, en in de sectoren po, vo en hbo was de bodem van de pot binnen één dag bereikt.

Alle docenten die een ‘herhaalaanvraag’ deden voor hun lopende opleiding, kregen een beurs toegekend. In totaal gaat het voor deze groep om 1783 beurzen, waarvan het grootste aantal, 1032, uit het voortgezet onderwijs komt.

Na deze groep stonden de afgewezen aanvragers vanwege het bereiken van het subsidieplafond vorig jaar als eerste in de rij om een beurs te bemachtigen. “Dit waren de ‘pechvogels’ van vorig jaar”, zegt DUO-woordvoerder Martijn Grimmius. “DUO kon deze mensen gelukkig dit jaar allemaal een beurs toekennen.” Het gaat om 1444 beurzen in totaal.

Buiten de boot

Vooral de mensen die dit jaar voor het eerst een aanvraag deden, vielen buiten de boot omdat er veel ‘wachtenden’ waren. In totaal noteerde DUO 2668 nieuwe aanvragers, daarvan kregen uiteindelijk 1449 een positief bericht. In de tabel hieronder staan de afgewezen personen per onderwijssector.

Sector Totaal afgewezen aanvragen
Primair onderwijs 326
Voortgezet onderwijs 592
Middelbaar beroepsonderwijs 38
Hoger beroepsonderwijs 263
Totaal 1219

Bron: Kamerbrief OCW

Of deze groep volgend schooljaar wel een beurs ontvangt is zeer de vraag. “Dat is niet met zekerheid te zeggen”, bevestigt Grimmius. Zij krijgen volgend jaar wel voorrang en zo ontstaan er wachtlijsten, net als dit jaar. In de brief waarschuwen de ministers dat er volgend jaar ook weer ‘mogelijk geen tot zeer beperkt budget resteert voor nieuwe aanvragen.’

Onderwijsministers: ‘Wij kunnen voor de Lerarenbeurs geen zekerheid geven dat alle afgewezen aanvragen van dit jaar volgend jaar kunnen worden toegekend’

Plunderen

Volgens de woordvoerder vielen vorig jaar voor het eerst mensen buiten de boot. “Eerder bleef er juist vaak geld over. Over de langere termijn zie je een dalende trend van aanvragen.” Dat docenten misgrijpen, komt doordat het budget is teruggeschroefd. Begin dit jaar maakte het Onderwijsblad een reconstructie dat 2400 docenten de lerarenbeurs misliepen omdat de regeringspartijen de subsidiepot hadden geplunderd.

Dit jaar bestond de Lerarenbeurs uit een totaalbedrag van 47,9 miljoen euro. In 2017 ging het nog om een bedrag van 106 miljoen euro en in 2018 om 82 miljoen euro. Er is dus een flinke hap weggenomen. De vraag of er geld bij moet zodat bevoegde docenten een opleiding kunnen volgen is aan de politiek.

AOb-bestuurder Jelmer Evers vindt dat het ministerie de aangevraagde beurzen alsnog moet toekennen. “Het kan niet zo zijn dat in een tijd van een schrikbarend en toenemend lerarentekort, mensen niet van deze populaire beurs gebruik kunnen maken. Het is niet uit te leggen dat er met miljarden wordt gestrooid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, maar dat er geen relatief beperkt bedrag kan worden vrijgemaakt voor de lerarenbeurs.”

Korting collegegeld

Dat DUO dit jaar absoluut gezien minder mensen afwees (1219 tegenover zo’n 2400 vorig jaar) is grotendeels te danken aan de korting van het collegegeld. Een maatregel die is genomen vanwege het coronajaar. Het betekent dat de meeste opleidingen de helft goedkoper zijn.

Grimmius: “Wij hebben aanvragers erop gewezen dat ze het juiste bedrag moesten invullen, want dat betekent dat er ook meer collega’s een beurs krijgen. Na onze reminder pasten vierduizend mensen het bedrag aan. Dit gold overigens niet voor alle aanvragen, sommigen vulden gelijk het juiste bedrag in en anderen hadden geen recht op de korting.”

De mensen die toch teveel collegegeld ontvangen, moeten dat deel terugbetalen. Om hoeveel leraren dit gaat is onduidelijk. DUO controleert het aangevraagde bedrag en of docenten genoeg studiepunten hebben behaald. “De controle zal daarom dit jaar nog niet afgerond zijn. Dat betekent dat het ’teveel’ aan subsidie niet teruggaat naar de pot voor de Lerarenbeurs. We kunnen het niet gebruiken om het plafond van de regeling Lerarenbeurs op te hogen. Het komt terecht in de eindejaarsmarge van OCW in het jaar dat het wordt teruggevorderd.”

Meer nieuws