Onderwijsbonden akkoord met tijdelijke oplossing invallers

Om een oplossing te bieden voor de invallersproblematiek in basis- en speciaal onderwijs, zijn de onderwijsbonden bereid om van januari tot en met maart 2017 de ketenbepaling van de wwz tijdelijk buiten werking te stellen. Hierdoor hoeven geen kinderen naar huis gestuurd worden bij een griepgolf. Besturen kunnen in die maanden bij onverwacht ziekteverzuim tijdelijk meer contracten afsluiten.

Om een oplossing te bieden voor de invallersproblematiek in basis- en speciaal onderwijs, zijn de onderwijsbonden bereid om van januari tot en met maart 2017 de ketenbepaling van de wwz tijdelijk buiten werking te stellen. Hierdoor hoeven geen kinderen naar huis gestuurd worden bij een griepgolf. Besturen kunnen in die maanden bij onverwacht ziekteverzuim tijdelijk meer contracten afsluiten.  

De onderwijsbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOV benadrukken dat het om een tijdelijke oplossing gaat en dat het van groot belang is om in de tussentijd met een structurele oplossing te komen, die een betere positie van invallers waarborgt. Wanneer er in de cao voor 2018 géén nieuwe afspraken zijn gemaakt, kan begin dat jaar deze tijdelijke regeling ook worden gebruikt. 

De bonden hebben samen met de PO-Raad gewerkt aan een tijdelijke oplossing in opdracht van verkenner Jacques Tichelaar, die door minister Asscher was aangesteld om de invalproblematiek in het primair onderwijs aan te pakken.

De afgelopen maanden ontstonden problemen bij het vinden van vervangers op basisscholen. In een enkel geval hebben scholen leerlingen naar huis gestuurd. De problemen komen voor een groot deel voort uit een groeiend tekort aan invallers. Volgens schoolbestuurders speelde de wet werk en zekerheid daar ook een rol in. 

In de cao was afgesproken dat dit schooljaar ervaring zou worden opgedaan met de nieuwe cao-afspraken die een betere positie voor starters nastreeft met nieuwe contractvormen. Deze bieden scholen meer zekerheid op invallers en geeft invallers zelf meer perspectief en verbondenheid met een school. Deze cao-afspraken zouden volgend jaar worden geëvalueerd.

Verkenner Jacques Tichelaar, die door minister Asscher was gevraagd om het invalprobleem en de wwz te bestuderen, adviseert om in de maanden januari tot en met maart de ketenbepaling in de wwz tijdelijk buiten werking te stellen. In die griepgevoelige maanden zou het dan makkelijk moeten zijn om bij onvoorzien hoog ziekteverzuim tijdelijk extra mensen kortdurend een contract aan te bieden. Nu bonden en PO-Raad instemmen met de door Tichelaar voorgestelde aanpak, ontstaat de mogelijkheid om te werken aan een goed vervangingsbeleid voor scholen, leerlingen én invallers.

Meer nieuws