Als je je ziek meldt, is het verstandig je medische gegevens goed af te schermen.
Als je je ziek meldt, is het verstandig je medische gegevens goed af te schermen.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Ziek? Bescherm je privacy

In de achtste ziekteweek moeten de werkgever en werknemer een plan van aanpak opstellen. Let op: de privacy van de zieke is hierbij in het geding.

Ziek zijn gaat gepaard met plichten. Eén van die verplichtingen is dat de werkgever en de zieke werknemer uiterlijk in de achtste week van de ziekte in goed overleg een zogeheten plan van aanpak opstellen. Samen met de werkgever bekijkt de zieke werknemer hoe hij weer (meer) kan gaan werken. Omdat het niet altijd duidelijk is welke gegevens er moeten staan in dat plan van aanpak, bestaat het risico dat medische gegevens worden gedeeld met de werkgever. Sinds eind mei regelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook de privacy van de zieke werknemer.

Beroepsgeheim

Een werkgever wil zijn zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk hebben. Hiervoor heeft hij informatie van de zieke nodig. Bijvoorbeeld om te beoordelen of loon moet worden doorbetaald. Aan de andere kant hebben zieke werknemers recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. Daarin verschillen deze zogenoemde bijzondere beroepsgegevens van algemene persoonsgegevens die het mogelijk maken een werknemer te identificeren, zoals een naam of een burgerservicenummer.

Ongeluk

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, mag de werkgever vragen om een telefoonnummer en (verpleeg)adres; de vermoedelijke duur van het verzuim; de lopende afspraken en werkzaamheden; of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt waardoor het UWV de directe loonkosten op zich neemt (maar niet onder welke vangnetbepaling); of de ziekte voortvloeit uit een arbeidsongeval en of er sprake is van een verkeersongeval. Als er namelijk een aansprakelijke derde betrokken is bij een ongeval, kunnen de loonkosten op hem verhaald worden.

Geef geen antwoord op wat-vragen van je werkgever

Als je je ziek meldt, is het verstandig je medische gegevens goed af te schermen van de algemene persoonsgegevens door middel van een aparte map of een (beveiligde) digitale map. Ook kun je als werknemer beter geen antwoord geven op wat-vragen van je werkgever, zoals ‘wat mankeer je?’ en ‘wat is de oorzaak van de uitval?’ en ‘wat zijn de beperkingen?’. Antwoord wel op vragen van je werkgever die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met jouw werkzaamheden. Geef antwoord op vragen die de overdracht van jouw werkzaamheden versoepelen. Als je werkgever meer informatie wil, kun je hem het beste doorverwijzen naar de bedrijfsarts.

 

Meer nieuws