Vanaf 1 januari 2020 veranderen meerdere regelingen in het arbeidsrecht.
Vanaf 1 januari 2020 veranderen meerdere regelingen in het arbeidsrecht.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Ontslag eerder in zicht

Leraar Gijs komt regelmatig te laat en functioneert volgens zijn leidinggevende niet optimaal. De huidige wet beschermt hem nog tegen ontslag, maar dat is vanaf 2020 wellicht anders.

Gijs is werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs. Hij is een paar keer door zijn leidinggevende aangesproken op zijn functioneren en onlangs is een verbetertraject gestart.

Verder komt hij geregeld te laat op zijn werk. Vorig jaar is hij om die reden schriftelijk berispt. Door deze ontwikkelingen is de band met zijn werkgever onder druk komen te staan. Gijs kan zich niet vinden in de wijze waarop zijn leidinggevende communiceert en overweegt zich ziek te melden.

Situaties als die van Gijs worden geregeld voorgelegd aan de juridische dienst van de AOb. Meestal worden leden geadviseerd zich bereidwillig op te stellen. Gijs moet hiernaast zijn best doen om zijn functioneren te verbeteren. Wanneer mediation aan de orde komt, moet hij hieraan meewerken.

Ontslaggrond

De werkgever moet volgens de huidige wet voldoende laten zien dat er sprake is van een ontslaggrond, voordat de rechter de arbeidsovereenkomst kan ontbinden. Aan alle vereisten van een ontslaggrond moet zijn voldaan en in juridische termen betekent dat dat een een ontslaggrond ‘voldragen’ moet zijn. Deze regeling geldt voor werknemers die geen ambtenaar zijn. In het geval van Gijs is dat nog niet aan de orde. Het verbetertraject moet eerst worden voltooid en er heeft geen mediation plaatsgevonden. Ontslag vanwege disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie ligt daarom nog niet op de loer.

Nieuwe wet

Maar de wetgever is van plan om de Wet arbeidsmarkt in balans in te voeren. Meerdere regelingen in het arbeidsrecht veranderen daardoor vanaf 1 januari 2020. Eén van die wijzigingen is de invoering van een zogenoemde cumulatiegrond. Een combinatie van onvoldragen ontslaggronden, zoals bij Gijs het geval is, kan hierdoor tot ontslag leiden. De rechter kan in dat geval een vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding. Voor werknemers met een kort dienstverband is dit vaak geen groot bedrag.

Medewerkers als Gijs moeten in de toekomst dus nog meer op hun hoede zijn. Zij lopen al in een eerder stadium het risico dat de werkgever met succes een ontbindingsverzoek indient bij de kantonrechter. Dit heeft ook gevolgen voor eventuele schikkingsonderhandelingen als ontslag dreigt. De onderhandelingspositie van de werkgever wordt vermoedelijk gunstiger. De juridische dienst van de AOb wijst leden hierop en staat hen zo nodig bij in een procedure of tijdens onderhandelingen.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen die AOb-leden bijstaan bij juridische kwesties. Lees meer over het lidmaatschap via deze link. 

Meer nieuws