Bij het Calvijn College in Amsterdam zijn er fouten geconstateerd bij de examinering. Dat blijkt uit een rapport van de Onderwijsinspectie.
Bij het Calvijn College in Amsterdam zijn er fouten geconstateerd bij de examinering. Dat blijkt uit een rapport van de Onderwijsinspectie.

Beeld: Google Streetview

Inspectie: ‘Toetsing Calvijn College verloopt onzorgvuldig’

Er ging veel mis bij het afnemen van toetsen en examens op het Calvijn College in Amsterdam. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in een vandaag gepubliceerd onderzoek. 77 examenleerlingen van vmbo-kader waren deze zomer de dupe van de problemen rondom de examinering.

De inspectie deed van 14 juni tot en met 9 juli onderzoek bij de middelbare school voor vmbo-basis of -kader. In de conclusies is te lezen dat er flinke ‘tekortkomingen’ waren bij het afnemen van de examens.

PTA

Zo concluderen de inspecteurs dat de school zich niet heeft gehouden aan het eigen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Alle scholen maken zo’n PTA met daarin afspraken en regels rondom de schoolexamens. In het document staat bijvoorbeeld wanneer de examens worden afgenomen, wat de regels zijn voor herkansingen en hoe cijfers tot stand komen. Uit het inspectie-rapport blijkt dat het Calvijn College niet alle toetsen die gepland stonden in het PTA daadwerkelijk heeft afgenomen. Per vak en leerling misten er onderdelen.

De school had bovendien toetsen vaker een ‘afsluitend karakter’ moeten geven en de toetsen die formatief (zonder cijfer) waren bedoeld uit het PTA moeten houden. Daarnaast zagen de inspecteurs veel ruis rondom het herkansen van toetsen. Zo was niet altijd duidelijk wanneer een leerling mocht herkansen en was er vaak geen sprake van één centraal herkansingsmoment omdat docenten zelf herkansingen planden.

Examens

Daarnaast overtrad de school de wettelijke regels van het eindexamenbesluit. Als voorbeeld geeft de inspectie de eigen regels die docenten hanteerden bij een leerling die spiekt. Er volgde dan een gesprek met ouders, maar eigenlijk zou het spieken aan de directeur van de school gemeld moeten worden. Daarnaast liet ook de cijferadministratie te wensen over.

De inspectie merkt ook op dat de uitvoering van de examens ‘laag in de organisatie’ is belegd. De docenten en de secties zijn verantwoordelijk. Verantwoording afleggen is te weinig gebeurd en dat komt mede doordat er veel verloop zat in het personeelsteam.

Na deze uitkomsten heeft de school de tijd gekregen om de fouten te herstellen en een nieuw PTA op te stellen. Afgelopen zomer hadden de examenkandidaten al hun centraal examen afgelegd, dat had dus eigenlijk niet gemogen Zij hoefden deze centrale examens niet opnieuw te maken, maar er moesten nog wel 180 schoolexamens worden afgenomen omdat het PTA opnieuw is vastgesteld. Per leerling is een planning gemaakt van de toetsen die ze nog moesten maken. Het Calvijn College meldt dat 68 van de 77 eindexamenleerlingen van vmbo-kader hun diploma hebben gehaald.

Aandacht

Het overkoepelende schoolbestuur Zaam, waar het Calvijn College onder valt, laat in een reactie weten dat ze ook een eigen onafhankelijk onderzoek hebben ingesteld. De school wilde weten hoe het zo ver heeft kunnen komen. Het eigen onderzoek heeft ervoor gezorgd dat de school verbeteringen heeft ingezet. De school erkent de conclusies van de Onderwijsinspectie en geeft als verklaring de aandacht voor een positief pedagogisch klimaat. ‘Dit heeft er onbedoeld tot geleid dat er onvoldoende aandacht was voor het proces van examinering.’ Het bestuur kondigt aan scherper te gaan ‘sturen’ op de processen.

Meer nieuws