De toelage is bedoeld om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te verkleinen.
De toelage is bedoeld om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te verkleinen.

Beeld: Pixabay

Extra salaris voor deel van leraren VSO

Leraren in het voortgezet speciaal onderwijs krijgen met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 een toelage. De AOb heeft hierover samen met andere vakbonden en de PO-Raad afspraken gemaakt. “Het is een eerste kleine stap naar gelijke beloning”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers.

In het convenant aanpak lerarentekort is structureel 16,5 miljoen euro opgenomen voor de beloning van VSO-leraren die les geven aan leerlingen met een uitstroomprofiel voor het vervolgonderwijs. Deze leraren geven les op het niveau van het voortgezet onderwijs, maar worden betaald volgens de cao voor het basisonderwijs. Het doel van het bedrag is om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te verkleinen.

Naar rato

Over hoe het beschikbare geld besteed gaat worden, hebben de vakbonden en de PO-Raad afspraken gemaakt. De zogeheten arbeidsmarkttoelage wordt naar rato toegekend aan de betreffende leraren door het schoolbestuur, dat het geld hiervoor zelf jaarlijks moet aanvragen. Een schoolbestuur mag het beschikbare geld in overleg met de vakbonden ook op een andere manier verdelen.

‘Om iedereen gelijk te kunnen betalen, moet het kabinet met meer geld over de brug komen’

De afspraak over de arbeidsmarkttoelage wordt vastgelegd in de eerstvolgende cao, maar schoolbesturen mogen de toelage nu al gaan uitkeren. Het is de bedoeling dat VSO-leraren zo snel mogelijk de toelage, die met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 geldt, krijgen toegekend.

Urgentie

Het lerarentekort is het hoogst in het speciaal onderwijs. Om personeel aan te trekken en te behouden wil de AOb alle leraren en onderwijsondersteuners in het VSO belonen op het niveau van het voortgezet onderwijs. De toelage voor leraren die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel voor het voortgezet onderwijs is volgens AOb-bestuurder Jelmer Evers een eerste kleine stap. “Er moet nog zoveel meer gebeuren en de urgentie is hoog. Om iedereen gelijk te kunnen betalen, moet het kabinet met meer geld over de brug komen.”

De afspraken over de arbeidsmarkttoelage zijn hier te vinden.

Meer nieuws