De lumpsum functioneert onvoldoende ziet de AOb. In het plan Lumpsum 3.0 stelt de AOb aanpassingen voor.
De lumpsum functioneert onvoldoende ziet de AOb. In het plan Lumpsum 3.0 stelt de AOb aanpassingen voor.

Beeld: Typetank

AOb: ‘Lumpsum functioneert onvoldoende, perk vrijheid besturen in’

De financiering van scholen, de lumpsum, functioneert niet goed. Daarom pleit de AOb voor aanpassingen. Allereerst moet de bekostiging toereikend worden door extra investeringen. Daarnaast moet de overheid strengere eisen stellen aan de besteding van het geld en moet de verantwoording en de controle achteraf beter.

Dat schrijft AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen in een brief aan de Tweede Kamer. Op 6 maart debatteren de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen over de lumpsum. Dat is de zak geld die scholen krijgen van de overheid. Scholen mogen het onderwijsgeld op dit moment naar eigen inzicht uitgeven.

Inperken

Die vrijheid van schoolbesturen wil de AOb indammen. De overheid stelt nu te weinig eisen aan hoe schoolbesturen het geld moeten besteden, schrijft Verheggen. Daardoor zijn de reserves van sommige schoolbesturen onnodig hoog. De AOb pleit daarom voor een bovengrens om de reserves in te perken. ‘Het geld moet zoveel mogelijk in de klas terechtkomen’, aldus Verheggen.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: ‘Het geld moet zoveel mogelijk in de klas terechtkomen’

Om het geld richting de klas te krijgen, moet er ook een minimumpercentage komen voor schoolbesturen dat ze verplicht aan onderwijspersoneel dienen uit te geven. Nu kunnen scholen het geld voor personeel makkelijk verschuiven naar het potje huisvesting of om andere gaten op de begroting te dichten.

Verantwoording

Het oormerken van belangrijke bestedingsdoelen, zoals passend onderwijs, startende leraren of onderwijsachterstanden, is ook nodig schrijft Verheggen. Scholen moeten over deze onderwerpen een zwaardere verantwoording afleggen in het jaarverslag. De jaarverslagen van scholen moeten, volgens de AOb, allemaal openbaar en op een OCW-website te vinden zijn.

Tot slot pleit de AOb voor een betere controle achteraf. Zo zou de Onderwijsinspectie moeten controleren of het geld door besturen doelmatig is uitgegeven en moeten medezeggenschapsraden worden geschoold, zodat ze beter in staat zijn om hun bestuur te controleren.

Lees de hele brief van AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen via deze link. Alle aanpassingen die de AOb voorstelt voor de lumpsum vind je in het plan: ‘Lumpsum 3.0′

Meer nieuws