ZOEKRESULTATEN

GEZOCHT OP: RESERVES • 51 RESULTATEN

Onderwijs zet eerste stap om reserves te verminderen

Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs hebben vorig jaar de eerste stappen gezet om hun royale reserves af te bouwen. Tegelijkertijd bezitten ze samen nog altijd ruim...

Ruim miljard euro aan reserves bij schoolbesturen

Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs hebben samen meer dan een miljard euro aan ‘waarschijnlijk bovenmatig’ eigen vermogen, concludeert de Onderwijsinspectie. In het mbo, hbo en wo zijn de reserves...

Samenwerkingsverbanden zien reserves verder groeien

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs zagen hun reserves vorig jaar opnieuw toenemen. In 2018 bleef er 19,5 miljoen euro over onder de streep. Het gezamenlijke...

Regionaal: krimpende so-scholen, groeiende reserves

Sinds 2014 zijn in delen van het land duizenden leerlingen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs verdwenen. De verantwoordelijke regionale samenwerkingsverbanden zitten door de bank genomen ruim in...

Financiële reserves baren onderwijsministers zorgen

Het ministerie van Onderwijs zit in z'n maag met de oplopende financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Minister Arie Slob overweegt de Onderwijsinspectie meer mogelijkheden te geven om notoire oppotters...

Reserves passend onderwijs groeiden door het hele land

Door het hele land groeiden de reserves van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs vorig jaar. Driekwart van de swv's die de komende jaren hun budget zien groeien, hield in 2016 geld...

Samenwerkingsverbanden zien reserves groeien

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs hebben meer geld op de bank geparkeerd dan ze zelf nodig vinden.

Hogescholen teren in op reserves

Hogescholen hebben vorig jaar 93 miljoen euro meer uitgegeven dan ze aan inkomsten ontvingen. Van de 37 hbo-instellingen schrijven er 28 rode cijfers, blijkt uit een inventarisatie van het Onderwijsblad.

Ventilatiesubsidie lost achterstallig onderhoud niet op

Veel scholen worstelen al jaren met hun binnenklimaat. Door corona kwam er een financiële injectie om de ventilatie op orde te krijgen. Leuk, maar nauwelijks een substantiële bijdrage, klinkt het...

Hoe rijk is mijn schoolbestuur (in 2019)?

De Onderwijsinspectie heeft een lijst vrijgegeven die voor alle 1330 schoolbesturen en 152 samenwerkingsverbanden laat zien of en hoeveel ze aan mogelijk overmatige reserves hadden eind 2019. De inspectie besloot...

‘Spaarpotten passend onderwijs eind 2022 naar de klas’

De torenhoge financiële reserves bij veel samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs gaan in 2022 van de plank af. Tenminste, dat zeggen de organisaties zelf in een gezamenlijk plan dat demissionair onderwijsminister...

Slob: ‘Pilots met sneltesten in scholen’

Zodra er betrouwbare sneltesten voor corona beschikbaar zijn, worden er pilots mee gestart in scholen. Dat verklaarde onderwijsminister Arie Slob vandaag in de Tweede Kamer. Verder geeft de minister in...

AOb legt eisenpakket op tafel voor passend onderwijs

Kleinere klassen, meer handen in de klas en minder bureaucratie: dat zijn enkele zaken die volgens de AOb nodig zijn om passend onderwijs te laten werken. Dat schrijft de AOb...

Slob: desnoods geld weghalen bij samenwerkingsverband

Onderwijsminister Arie Slob wil het mogelijk maken om vanaf volgend jaar geld weg te halen bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs die te veel reserves op de plank houden. “Het moet...

Geen extra wo-docenten, ondanks schrappen basisbeurs

Met de honderden miljoenen euro’s van het nieuwe leenstelsel hebben de universiteiten maar weinig nieuwe docenten aangenomen. Sterker nog, naar verhouding zijn er nu evenveel als in 2012. In het...

Jonge wetenschappers: er moet nú geld bij

Door de coronacrisis kunnen veel jonge wetenschappers op tijdelijke contracten hun onderzoek niet op tijd afronden. In een brandbrief vragen zij minister Ingrid van Engelshoven om een steunpakket van 350...

De prijs van de kleine klas

Kleine groepen, het geld naar de klas. Met klinkende woorden werven de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (Svpo) aan de lopende band nieuwe collega's. Voormalige docenten schetsen een andere kant: doorgeslagen...

Collectieve klacht over passend onderwijs

De Onderwijsinspectie kan maandag een knalgele Amerikaanse schoolbus verwachten met daarin Boze ouders. Onder deze noemer leveren ouders van kinderen die ‘geen passend onderwijs krijgen’ een collectieve klacht in bij...

Hoe rijk is mijn samenwerkingsverband?

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zagen hun eigen vermogen vorig jaar groeien naar 260 miljoen euro. Hoe groot zijn de financiële reserves in je eigen regio? Het Onderwijsblad bracht ze in...

Inspectie neemt rijkste instellingen onder de loep

De Onderwijsinspectie gaat de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden met de grootste financiële reserves per sector onder de loep nemen. Eind van dit jaar worden de bevindingen gerapporteerd.

De plus- en minpunten van het pensioenakkoord

Na jarenlang onderhandelen hebben de vakbonden, de werkgevers en het kabinet op 5 juni een principe-akkoord bereikt over het verbeteren van het pensioenstelsel. Tijdens de onderhandelingen was een cruciale rol...

‘Zachte landing’ advies-Van Rijn valt tegen

Het kabinet trekt de komende jaren 41 miljoen extra uit voor bèta-technische opleidingen in het mbo en het hoger onderwijs. Het effect van de herverdeling van het hoger onderwijsbudget door...

‘Onderwijspartij’ D66 bloedt voor gewekte verwachtingen

Met een massale onderwijsstaking op 15 maart zal politiek Den Haag de druk voelen oplopen. Terwijl het lerarentekort elke week schrijnender wordt, leeft de vraag: wanneer breekt de zelfverklaarde onderwijspartij...

Slob: oppottende besturen moeten zich verantwoorden

“Paardenmiddelen” noemt onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) het vaststellen van een minimumbudget voor personeelsuitgaven en andere ingrepen in de lumpsum, de zak met onderwijsgeld die schoolbesturen naar eigen inzicht kunnen besteden....

Minister Slob: aantal thuiszitters neemt toe

In het toch al moeizame dossier ‘passend onderwijs’ heeft onderwijsminister Arie Slob weer een tegenvaller te verwerken. Volgens nieuwe cijfers is het aantal thuiszitters toegenomen, zo meldde hij vandaag in...

‘Passend onderwijs werkt in de praktijk gewoon niet’

Kamerleden Peter Kwint (SP) en Rudmer Heerema (VVD) zijn het vaak oneens. Maar in hun zorgen over passend onderwijs vinden de politieke tegenpolen elkaar. Een dubbelinterview met het Onderwijsblad -...

Coalitie houdt stoïcijns vast aan aanpak lerarentekort

Zonder vooralsnog veel zicht op de resultaten van zijn maatregelen tegen het oplopende lerarentekort houdt onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) vast aan de ingezette koers van het kabinet. Geen nieuwe investeringen...

Slob: onderzoek naar omvang en besteding lumpsum

Minister Arie Slob (Christenunie) wil onderzoeken of de bekostiging in het primair en voortgezet onderwijs toereikend is om goed onderwijs te verzorgen, en of schoolbesturen het geld op een doelmatige...

Samenwerkingsverbanden houden 32 miljoen euro over

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben in 2017 bijna 32 miljoen euro overgehouden. Ze zagen hun eigen vermogen met zestien procent toenemen naar 238 miljoen euro, blijkt uit cijfers die DUO...

Schoolbesturen parkeren miljoenen op de bank

Schoolbesturen die jaar na jaar veel geld overhouden. Ze bestaan niet, berichtte onderwijsminister Arie Slob eerder aan de Tweede Kamer. Het Onderwijsblad dook in de cijfers en vond ze wel....

Wij zijn ‘het lerarentekort’

Het lerarentekort kent vele gezichten. De AOb brengt ze in beeld. Wie zijn deze (ex-)leraren en waar lopen ze tegenaan?

Minder geld naar personeel dan rijk overmaakt

De helft van de scholen in het basis- en speciaal onderwijs geeft minder uit aan personeel dan het ministerie voor dat doel overmaakt. Dat mag nu binnen de lumpsum-systematiek, maar...

OCW’s huishoudboekje van schoolbesturen: een bijsluiter

Wie met een paar klikken de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen in beeld wil krijgen, kan sinds vandaag terecht op een nieuwe website gelanceerd door het ministerie van Onderwijs. Een...

Financiële situatie IJburg College al eerder penibel

Het Amsterdamse IJburg College, dat begin dit jaar door de Onderwijsinspectie onder verscherpt financieel toezicht is geplaatst, verkeerde al veel langer in een precaire financiële situatie.

Speciaal onderwijs groeit in de Randstad en Brabant

Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 hebben vooral samenwerkingsverbanden in de Randstad en Noord-Brabant méér leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen.

Leenstelselgeld niet goed besteed

Universiteiten en hogescholen zouden 600 miljoen euro extra aan het onderwijs besteden, beloofden ze toen de basisbeurs werd afgeschaft. Dat is waarschijnlijk niet gelukt, blijkt uit onderzoek van de Algemene...

Slob: transparantie over geld zorgleerlingen moet beter

Onderwijsminister Slob voelt er niets voor om de financiële reserves bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aan banden te leggen. Wel vindt hij dat de verantwoording en transparantie moeten worden verbeterd.

“Nu weet ik het zeker, dat wordt weer staken”

Het was tijdens de meet-up dé vraag: wanneer gaat onderwijsminister Arie Slob de geëiste 1,4 miljard euro inwilligen? De aanwezige leerkrachten hoopten erop, maar de minister temperde gelijk bij de...

Wel pabo-diploma, niet voor de klas?

Veel mensen met een pabo-diploma staan niet voor de klas. Biedt deze stille reserve een kans om het lerarentekort op te lossen? Heb jij een pabo-diploma maar werk je niet...

Wat je moet weten als OR-lid

Door een nieuwe onderwijswet, de Wet versterking bestuurskracht, hebben ondernemingsraden in het mbo een sterkere positie. Sinds vorige maand is deze wet van kracht. Zit jij in de ondernemingsraad van...

Mbo boekt in 2015 royale plus van 182 miljoen

Alle mbo-scholen samen hebben vorig jaar een exploitatieresultaat geboekt van 182 miljoen euro, bijna vier procent van de inkomsten. Een derde van de 61 mbo-instellingen hield zelfs meer dan vijf...