Veelgestelde vragen staking

Op 30 en 31 januari roepen wij alle leden in het primair en voortgezet onderwijs op om het werk neer te leggen en actie te voeren. Lees hier alles wat je moet weten over deze staking.

Ook handig om te weten

 • Wie worden er opgeroepen aan de staking deel te nemen?

  De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept al zijn leden in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs op om 30 en 31 januari te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.

 • Waarom staken we?

  Er is een onderwijscrisis. Het lerarentekort is groot en als we niets doen verspreidt het zich razendsnel. De kwaliteit van ons onderwijs staat onder enorme druk.

  In het basis- en speciaal onderwijs staken we voor:

  • 90 miljoen euro structureel om het carrièreperspectief van het onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders te verbeteren
  • 560 miljoen euro structureel om de loonkloof van het primair onderwijs met het voortgezet onderwijs te dichten
  • Een salarisverhoging van 1,25 procent elk jaar, bovenop de normale loonruimte, om de achterstand die er door de nullijn is ontstaan in te halen.

  In het voortgezet onderwijs staken wij voor:

  • 80 miljoen euro structureel om de carrièreperspectieven voor oop’ers te verbeteren
  • 675 miljoen euro structureel om het aantal lesuren stapsgewijs te verlagen naar 20 uur
  • 246 miljoen euro structureel voor een grotere doorstroom van leraren van de LB-schaal naar de hogere LC-salarisschaal
  • 1,25 procent loonsverhoging bovenop de normale loonruimte zodat leraren en onderwijsondersteuners een inhaalslag kunnen maken
 • Moet ik twee dagen staken, of mag ik ook één dag staken?

  Je kiest zelf of je één of twee dagen staakt en welke dag je staakt. Ben je lid van de AOb? Geef dan bij je registratie wel door welke dag(en) je staakt. Registreren kan alleen op 30 en 31 januari via www.aob.nl/ikstaak.

 • Wat gebeurt er op 30 en 31 januari?

  We zijn hard bezig met verschillende, regionale activiteiten. Door het hele land organiseren we met de bonden bijeenkomsten, marsen en andere activiteiten. Kijk hier voor een actueel overzicht van alle activiteiten.

 • Wat kan ik doen?

  Leg je werk neer op 30 en/of 31 januari. Overleg met jouw collega’s wat jullie gaan doen op de twee stakingsdagen. Kom je naar een bijeenkomst die georganiseerd wordt door de bonden of willen jullie toch liever een eigen activiteit organiseren, misschien met andere scholen of schoolbesturen in de buurt? Bekijk de toolkit voor inspiratie.

 • Ik ben parttimer en ik werk op de stakingsdag niet. Moet ik me wel laten registreren?

  Nee. Als je op de stakingsdag niet bent ingeroosterd, en dus niet verplicht bent te werken, hoef je je niet als staker bij directie/bestuur te melden. Bij de registratie kun je als sympathisant laten weten dat je instemt met de actie-inzet en solidair bent met de stakers.

 • Op het stakingsmoment geef ik normaal gesproken geen les. Wel word ik geacht op het tijdstip van actie andere werkzaamheden te verrichten. Kan ik staken en kan de werkgever salaris inhouden?

  Ja, dat kan. Je kunt deelnemen aan de staking en hoeft dan ook geen andere werkzaamheden te verrichten. Het bevoegd gezag kan salaris inhouden over de niet-gewerkte uren.

 • Wordt er gekort op mijn eenmalige uitkering in februari 2020 als ik staak op 30 en/of 31 januari?

  De eventuele inhouding van salaris als gevolg van deelname aan de landelijke staking op 30 en 31 januari, heeft geen gevolg voor de opbouw van de eenmalige uitkeringen die we in het cao-akkoord hebben afgesproken. Er wordt dus geen korting toegepast op de opbouw van de eenmalige uitkeringen als gevolg van deelname aan de staking.

 • Ik ben geen lid, maar wil wel staken

  Staken is een grondrecht: je hoeft geen lid te zijn van een vakbond om het werk neer te leggen en gebruik te maken van het ultieme actiemiddel. Alleen: wie geen lid is moet bereid zijn de persoonlijke consequenties van stakingsdeelname te aanvaarden. Zo kan een werkgever korten op jouw salaris: je bent immers niet aan het werk. Mogelijke juridische consequenties komen ook voor eigen rekening. Wil je dat risico niet lopen? Word dan nu lid. Op de stakingsdag kun je ook ter plaatse lid worden van de AOb. Je dient dan in ieder geval één jaar lid te blijven en bent verzekerd van juridische bijstand én krijgt alsnog een stakingsuitkering.

 • Ik ben wél lid van de AOb én wil staken

  Voor AOb-leden geldt dat de rechtsbijstand is geregeld voor de duur van de staking die de bond heeft uitgeroepen. Bovendien beschikt de Algemene Onderwijsbond over een stakingskas waarmee stakers hun misgelopen salaris deels kunnen compenseren. De maximale stakingsuitkering is op dit moment 64 euro per dag en belastingvrij. Staak je twee dagen en word jouw salaris twee dagen gekort? Dan krijg je voor deze twee dagen een stakingsuitkering. Na de staking kunnen leden een loondervingsformulier invullen en naar de AOb sturen. Dit formulier vind je binnenkort op de AOb-website.

 • Ik wil staken, maar mijn collega’s niet

  De stakingsoproep is een persoonlijke oproep. Met andere woorden: iedereen beslist zelf over actiedeelname. Natuurlijk is het wel verstandig om de werkomstandigheden en de verhoudingen tot collega’s in de beslissing mee te nemen.

 • Mijn werkgever/leidinggevende van de school verbiedt mij te staken

  Voor het deelnemen aan een door de vakbond uitgeroepen, collectieve actie is een persoonlijke beslissing vereist waarvoor niemand toestemming hoeft te verlenen. AOb-leden kunnen zich in geval van problemen wenden tot het Informatie en Advies Centrum van de AOb.

 • Welke maatregelen kan het bevoegd gezag treffen?

  Het verleden leert dat er ondanks het stakingsrecht toch nog altijd schoolbesturen zijn die met disciplinaire maatregelen dreigen, zoals schriftelijke berisping, schorsing, overplaatsing of ontslag. Raadpleeg in dit soort gevallen de AOb.

 • Kan een vakbond zomaar een staking uitroepen?

  De legitimiteit van een staking kan door een werkgever of door een andere belanghebbende worden getoetst bij de rechter. In het geval van stakingsacties in het primair- en voortgezet onderwijs geldt extra scherpe toetsing vanwege gevolgen voor leerplichtige scholieren. Er wordt dan onder meer gekeken naar de opvangmogelijkheden voor leerlingen die anders les zouden krijgen. Een staking uitroepen is dan ook geen lichtzinnig besluit en wordt niet ‘zomaar’ gedaan.

 • De stakingsoproep houdt onder meer in dat geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor de opvang van leerlingen. Wat betekent dat precies?

  Dit betekent dat het bestuur of de directie zelf maatregelen moet treffen om voor de opvang van leerlingen te zorgen. Daarvoor is de staker niet verantwoordelijk.

 • Worden de namen van de stakers doorgegeven aan het bevoegd gezag?

  Nee. De AOb geeft geen namen door aan de directie. De ervaring leert dat schoolbesturen soms wel aan directieleden vragen om opgave van namen. Als er sprake is van een ‘dienstopdracht’ kan zo’n verzoek niet worden geweigerd. Als een leidinggevende zelf aan de actie deelneemt kan hij/zij zich bij het bestuur beroepen op het ‘niet weten’. Het behoort wel tot ‘de regels der zorgvuldigheid’ om het bevoegd gezag in kennis te stellen van aantallen stakers op de school. Dit in verband met de noodzaak voor het bevoegd gezag om opvang voor de leerlingen te regelen.

 • Ik heb een tijdelijke aanstelling. Ik ben vervanger. Mag ik staken?

  Stakingsrecht is niet gebonden aan een tijdelijke of vaste aanstelling.

 • Moet ik me laten registreren?

  Wij vragen je om jezelf te registreren op de stakingsdagen zelf. Dit kan digitaal via de link: www.aob.nl/ikstaak. Deze link staat alleen tijdens de stakingsdagen online. Zo weten wij wie er deelgenomen heeft, dat is van belang voor het verkrijgen van een stakingsuitkering, en hoeveel mensen er hebben gestaakt. Je kiest zelf of je één of twee dagen staakt. Geef dit ook duidelijk aan bij je registratie, dat vergemakkelijkt de uitbetaling van de stakingsuitkering.

 • Hoe vindt looninhouding m.b.t. de staking plaats?

  Als jouw school besluit om loon in te houden als je staakt, moet je goed kijken of de inhouding wel op juiste wijze wordt berekend. Salaris voor ingeroosterde uren mag worden ingehouden. Of de opslagfactor mag worden gekort, hangt af van de omstandigheden van het geval. Voor wat betreft overige werkzaamheden is bepalend of het de werknemer vrijstaat de werkzaamheden op een zelf gekozen moment uit te voeren. Relevant hierbij is of van de werknemer wordt verlangd na de lestijd nog op school te blijven. Heb je het idee dat de looninhouding bij jou niet goed is gegaan? Neem dan contact op met het IAC, info@aob.nl, onder vermelding van jouw lidnummer.

 • Mag salaris de werkgever salaris inhouden van onderwijspersoneel die niet willen staken en wel willen werken?

  Dat hangt ervan af of het werk kan worden voortgezet. Indien jij jouw werk gewoon kan voortzetten en dit ook doet, heb je recht op loon. Indien de onderwijsinstelling sluit ten gevolge van de staking, kunnen ingeroosterde lesuren niet worden gegeven. De werkgever mag voor die uren het loon inhouden. Voor werkzaamheden die niet tijd- en plaatsgebonden zijn en die bijvoorbeeld gewoon thuis kunnen worden verricht, blijft de werkgever gehouden tot loondoorbetaling ingeval van een werkwillige werknemer. De werkgever kan bovendien zorgen voor vervangende werkzaamheden voor deze werkwillige leraren.

 • Wat gebeurt er met de ingehouden gelden van gekorte salarissen?

  Als een bestuur besluit te korten op het salaris en tegelijkertijd dit geld wel krijgt uitgekeerd van het ministerie van Onderwijs, kan er aanleiding zijn tot overleg vanwege wijziging van de begroting. De (G)MR heeft adviesrecht over de bestemming van die ingehouden salarissen. Als werknemer kan je dit onder de aandacht brengen van een mr-lid op jouw school

 • Er wordt gesproken over ‘stakingsuitkeringen’, hoe zit dat?

  Als een AOb-lid staakt en zich laat registreren kan er een stakingsuitkering worden uitbetaald. De regeling is dat uitbetaling uitsluitend plaatsvindt als het bevoegd gezag het salaris heeft ingehouden. Bij de aanvraag van de uitkering moet een kopie van de salarisstrook waaruit deze inhouding blijkt worden meegestuurd.

  Tijdens de staking moet je je digitaal registreren via www.aob.nl/ikstaak, registreren kan alleen op 30 en 31 januari. Geef ook duidelijk aan of je één of twee dagen staakt.

  De maximale stakingsuitkering is op dit moment 64 euro per dag en belastingvrij. Staak je twee dagen en wordt jouw salaris twee dagen gekort? Dan krijg je voor deze twee dagen een stakingsuitkering. Het loondervingsformulier voor de staking in januari kunnen leden t.z.t. via de AOb-website downloaden.

 • Moet ik de gestaakte uren in halen?

  Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoeven niet te worden ingehaald. Hiervoor moet het bestuur, wanneer de onderwijstijd niet gehaald dreigt te worden, een andere oplossing zoeken. Lees daar hier meer over in dit artikel.

 • Ik ben (gedeeltelijk) ziek. Kan ik staken?

  Als je op de dag van de staking ziekteverlof hebt, kan je niet staken: wie op die dag geen verplichting tot het verrichten van arbeid heeft, kan niet aan zijn werkgever laten weten dat hij zijn werk neerlegt. Als je verplicht bent op de stakingsdag re-integratie activiteiten te verrichten, dan kun je wel staken.

 • Kan onderwijsondersteunend personeel (OOP) ook staken?

  Natuurlijk! Wij pleiten voor een investeringsplan om de hele sector een flinke impuls te geven. Ga je staken? Laat je dan wel registreren.

 • Kan ik als directielid ook staken?

  Jazeker. Op de dag van de begrotingsbehandeling willen we duidelijk maken dat het kabinet echt over de brug moet komen met investeringen in het hele primair en voortgezet onderwijs. Dus ook voor directieleden.

 • Ben ik verplicht om op de stakingsdag naar school te komen?

  Het is een individuele keuze om deel te nemen aan de staking. Als je gaat staken dan moet je dit wel melden aan jouw werkgever, maar een werkgever vult niet in hoe een staker de stakingsdag doorbrengt. Stakers beslissen zelf of zij naar school gaan, thuis blijven en/of of met het team een stakingsactiviteit plannen.