Stel je verkiesbaar voor het sectorbestuur voortgezet onderwijs

Op de sectorraad VO van 23 maart vinden er tussentijdse verkiezingen plaats voor het sectorbestuur VO van de AOb. Deze functie is een vrijwilligersfunctie van de AOb.
Het betreft een zittingstermijn van 01-08-2018 tot 01-08-2019 (daarna mogelijkheid tot herbenoeming)

Per 1 augustus 2018 is er 1 vacature.
Aftredend is Monique Steenkamer (rayon Oost).

Uitgangspunt in het sectorbestuur VO is dat alle rayons vertegenwoordigd zijn in het sectorbestuur. Van leden van het sectorbestuur wordt verwacht dat zij zich ook in hun rayon inzetten voor de AOb en de sector VO. Kandidaten dienen behalve lid van de AOb ook werkzaam te zijn in de sector.

Taken van het sectorbestuur zijn onder meer:
a. het vaststellen van beleid dat tot stand komt op basis van commitment tussen hoofd- en sectorbestuur;
b. het onderhouden van contacten met de groepen (groepsbesturen) en afdelingen over zaken de specifieke belangen van de sector betreffende;
c. het onderhouden van contacten met de rayons over zaken de specifieke belangen van de sector betreffende;
d. het indienen van voorstellen en/of amendementen ter behandeling door de algemene vergadering;
e. het stellen van kandidaten voor functies binnen of namens de bond waarvoor de sector volgens de statuten of het algemeen huishoudelijk reglement gerechtigd is te kandide¬ren;
f. het tezamen met de sectorafvaardiging naar de algemene vergade¬ring bespreken van de door de algemene vergadering te behandelen voorstellen en/of amendementen;
g. het onderhouden van een geregeld overleg met het hoofdbe¬stuur over zaken de specifieke belangen van de sector betreffen¬de;
h. het onderhouden van contacten met en informeren van de betreffende AOb-consulenten, met het doel zoveel mogelijk leden bij de voorbereiding van de besluitvorming te betrekken.

Procedure
De aanmelding wordt getoetst aan de hierboven genoemde vereisten. Vervolgens wordt de kandidaat ter verkiezing voorgedragen aan de sectorraad VO, die wordt gehouden op vrijdag 23 maart 2018.

Wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar de secretaris van het sectorbestuur Monique Steenkamer via moniquesteenkamer@hetnet.nl

Wilt u zich kandidaat stellen: stuur dan voor 16 maart 2018 een mail naar bestuur@aob.nl