Alles wat je moet weten over de staking op 6 november 2019.
Alles wat je moet weten over de staking op 6 november 2019.

beeld: Pixabay

Vragen en antwoorden over de staking op 6 november

Op 6 november roepen wij alle leden in het primair en voortgezet onderwijs op om het werk neer te leggen en actie te voeren. Lees hier alles wat je moet weten over deze staking.

Wie worden er opgeroepen aan de staking deel te nemen?

De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept al zijn leden in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs op om woensdag 6 november te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.

Alles over de staking op 6 november

Waarom staken we?
Het is erop of eronder. Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer al een noodpakket van ruim 420 miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit als eerste stap naar een brede investering in het hele onderwijs. Maar tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niets extra wil investeren in onderwijs. We hebben de investeringen echter keihard nodig om het lerarentekort aan te pakken.

Wat gebeurt er op 6 november?
Woensdag 6 november debatteert de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting van volgend jaar. Dat volgen we natuurlijk op de voet. Tijdens het debat verzorgen wij uitzendingen waarin de gebeurtenissen in Den Haag worden samengevat en becommentarieerd. En we hebben korte interviews met de politici zelf. Deze nieuwsberichten worden uitgezonden via Facebook, Instagram en via de website. Nooit eerder lagen politici zó onder het vergrootglas bij onderwijzend Nederland!

Kan ik ook naar een stakingslocatie?
Er zijn regiobijeenkomsten in het land. In Leeuwarden, Amsterdam, het oosten van het land en Eindhoven zijn je collega’s en jij welkom om een podiumprogramma bij te wonen. Bekijk alle regionale bijeenkomsten hier.

Wat kan ik doen?

Ontzettend veel! We kunnen namelijk niet zonder jou, en je had nog nooit zó direct invloed! Deel vanaf nu jouw persoonlijke verhaal over de problemen die je ervaart met de politici. Dat kan via Facebook, Twitter en Instagram met de hashtag #investeerinonderwijs.
Laat je horen, het protesteren begint nú!

Leg daarnaast op 6 november je werk neer en registreer je als staker op www.investeer-in-onderwijs.nl. Sluit de rijen met heel onderwijsland, ouders en leerlingen, en overtuig je collega’s om ook te staken. Kom naar één van de stakingslocaties in het land. Volg de nieuwsberichten.

Wat gebeurt er na de stakingsdag?
Na 6 en 7 november weten we wat politiek Den Haag besloten heeft over de onderwijsbegroting. Mocht daaruit blijken dat er niets extra wordt geïnvesteerd, dan gaan we door! Het probleem is te groot en urgent om het erbij te laten zitten!

Ja, ik wil staken! Wat moet ik doen?
Alle AOb-leden krijgen voorafgaand aan de staking een stakingsoproep thuisgestuurd. Ook jouw schoolbestuur wordt door ons tijdig geïnformeerd over de dag en het tijdstip van de staking. De zorg voor eventuele opvang van leerlingen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de leden die aan de staking deelnemen.

Wij vragen om – als je in aanmerking wilt komen voor een uitkering – je te registreren als je het werk neerlegt op 6 november. Dat kan op verschillende manieren. De makkelijkste manier is digitaal op de stakingsdag zelf, via www.investeer-in-onderwijs.nl. Dit formulier is uitsluitend op woensdag 6 november te bereiken.

Vragen over de juridische kant van staken

Ik ben parttimer en ik werk op de stakingsdag niet. Moet ik me wel laten registreren?
Nee. Als je op de stakingsdag niet bent ingeroosterd, en dus niet verplicht bent te werken, hoef je je niet als staker bij directie/bestuur te melden. Bij de registratie kun je als sympathisant laten weten dat je instemt met de actie-inzet en solidair bent met de stakers.

Op het stakingsmoment geef ik normaal gesproken geen les. Wel word ik geacht op het tijdstip van actie andere werkzaamheden te verrichten. Kan ik staken en kan de werkgever salaris inhouden?
Ja, dat kan. Je kunt deelnemen aan de staking en hoeft dan ook geen andere werkzaamheden te verrichten. Het bevoegd gezag kan salaris inhouden over de niet-gewerkte uren.

Ik ben geen lid, maar wil wel staken
Staken is een grondrecht: je hoeft geen lid te zijn van een vakbond om het werk neer te leggen en gebruik te maken van het ultieme actiemiddel. Alleen: wie geen lid is moet bereid zijn de persoonlijke consequenties van stakingsdeelname te aanvaarden. Zo kan een werkgever korten op jouw salaris: je bent immers niet aan het werk. Mogelijke juridische consequenties komen ook voor eigen rekening. Op de stakingsdag kun je ook ter plaatse lid worden van de AOb. Je dient dan in ieder geval één jaar lid te blijven en bent verzekerd van juridische bijstand én krijgt alsnog een stakingsuitkering.

Ik ben wél lid van de AOb én wil staken
Voor AOb-leden geldt dat de rechtsbijstand is geregeld voor de duur van de staking die de bond heeft uitgeroepen. Bovendien beschikt de Algemene Onderwijsbond over een stakingskas waarmee stakers hun misgelopen salaris deels kunnen compenseren. De maximale stakingsuitkering is op dit moment 63 euro per dag en belastingvrij. Na de staking kunnen leden een loondervingsformulier invullen en naar de AOb sturen. Dit formulier vind je binnenkort op de AOb-website.

Ik wil staken, maar mijn collega’s niet
De stakingsoproep is een persoonlijke oproep. Met andere woorden: iedereen beslist zelf over actiedeelname. Natuurlijk is het wel verstandig om de werkomstandigheden en de verhoudingen tot collega’s in de beslissing mee te nemen.

Mijn werkgever/leidinggevende van de school verbiedt mij te staken
Voor het deelnemen aan een door de vakbond uitgeroepen, collectieve actie is een persoonlijke beslissing vereist waarvoor niemand toestemming hoeft te verlenen. AOb-leden kunnen zich in geval van problemen wenden tot het Informatie en Advies Centrum van de AOb.

Welke maatregelen kan het bevoegd gezag treffen?
Het verleden leert dat er ondanks het stakingsrecht toch nog altijd schoolbesturen zijn die met disciplinaire maatregelen dreigen, zoals schriftelijke berisping, schorsing, overplaatsing of ontslag. Raadpleeg in dit soort gevallen de AOb.

Kan een vakbond zomaar een staking uitroepen?
De legitimiteit van een staking kan door een werkgever of door een andere belanghebbende worden getoetst bij de rechter. In het geval van stakingsacties in het primair- en voortgezet onderwijs geldt extra scherpe toetsing vanwege gevolgen voor leerplichtige scholieren. Er wordt dan onder meer gekeken naar de opvangmogelijkheden voor leerlingen die anders les zouden krijgen. Een staking uitroepen is dan ook geen lichtzinnig besluit en wordt niet ‘zomaar’ gedaan.

De stakingsoproep houdt onder meer in dat geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor de opvang van leerlingen. Wat betekent dat precies?
Dit betekent dat het bestuur of de directie zelf maatregelen moet treffen om voor de opvang van leerlingen te zorgen. Daarvoor is de staker niet verantwoordelijk.

Worden de namen van de stakers doorgegeven aan het bevoegd gezag?
Nee. De AOb geeft geen namen door aan de directie. De ervaring leert dat schoolbesturen soms wel aan directieleden vragen om opgave van namen. Als er sprake is van een ‘dienstopdracht’ kan zo’n verzoek niet worden geweigerd. Als een leidinggevende zelf aan de actie deelneemt kan hij/zij zich bij het bestuur beroepen op het ‘niet weten’. Het behoort wel tot ‘de regels der zorgvuldigheid’ om het bevoegd gezag in kennis te stellen van aantallen stakers op de school. Dit in verband met de noodzaak voor het bevoegd gezag om opvang voor de leerlingen te regelen.

Moet ik als leidinggevende de namen van de stakers doorgeven?
Zie antwoord op de vorige vraag.

Ik heb een tijdelijke aanstelling. Ik ben vervanger. Mag ik staken?
Stakingsrecht is niet gebonden aan een tijdelijke of vaste aanstelling.

Moet ik me laten registreren?
Wij vragen je om jezelf te registeren. Zo weten wij wie er deelgenomen heeft, dat is van belang voor het verkrijgen van een stakingsuitkering, en hoeveel mensen er hebben gestaakt.

Er wordt gesproken over ‘stakingsuitkeringen’, hoe zit dat?
Als een AOb-lid staakt en zich laat registreren kan er een stakingsuitkering worden uitbetaald. De regeling is dat uitbetaling uitsluitend plaatsvindt als het bevoegd gezag het salaris heeft ingehouden. Bij de aanvraag van de uitkering moet een kopie van de salarisstrook waaruit deze inhouding blijkt worden meegestuurd. Daarbij moet je je op de dag van de staking registeren. De maximale stakingsuitkering is op dit moment 63 euro per dag en belastingvrij. Het loondervingsformulier voor de staking in november kunnen leden t.z.t. via de AOb-website downloaden.

Kan een niet stakende collega worden verplicht de les(sen) van een stakende collega over te nemen?
Nee. De niet stakende collega kan wel worden belast met het opvangen van leerlingen waarvan de les vervalt doordat de betrokken leraar deelneemt aan de staking. Dit binnen de afspraken over ‘opvang’ van klassen in het taakbeleid van de school.

Wat is de termijn waarin ik bij mijn werkgever moet aangeven dat ik staak?
Zo snel mogelijk. Tot drie dagen van tevoren is een redelijke termijn. De regeling van de opvang van de kinderen is een redelijk belang.

Moet ik de gestaakte uren in halen?
Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoeven niet te worden ingehaald. Hiervoor moet het bestuur, wanneer de onderwijstijd niet gehaald dreigt te worden, een andere oplossing zoeken. Lees daar hier meer over in dit artikel.

Ik ben (gedeeltelijk) ziek. Kan ik staken?
Als je op de dag van de staking ziekteverlof hebt, kan je niet staken: wie op die dag geen verplichting tot het verrichten van arbeid heeft, kan niet aan zijn werkgever laten weten dat hij zijn werk neerlegt. Als je verplicht bent op de stakingsdag re-integratie activiteiten te verrichten, dan kun je wel staken.

Kan onderwijsondersteunend personeel (OOP) ook staken?
Natuurlijk! Wij pleiten voor een investeringsplan om de hele sector een flinke impuls te geven. Ga je staken? Laat je dan wel registreren.

Kan ik als directielid ook staken?
Jazeker. Op de dag van de begrotingsbehandeling willen we duidelijk maken dat het kabinet echt over de brug moet komen met investeringen in het hele primair en voortgezet onderwijs. Dus ook voor directieleden.

Ben ik verplicht om op de stakingsdag naar school te komen?
Het is een individuele keuze om deel te nemen aan de staking. Als je gaat staken dan moet je dit wel melden aan jouw werkgever, maar een werkgever vult niet in hoe een staker de stakingsdag doorbrengt. Stakers beslissen zelf of zij naar school gaan, thuis blijven en/of of met het team een stakingsactiviteit plannen.

Meer nieuws