Brochures en folders

Ben ik verplicht medische handelingen te verrichten? En wat moet ik weten over het taakbeleid als ik werk in het voortgezet onderwijs. Er zijn veel onderwerpen in het onderwijs waar de AOb speciale folders en brochures over maakt zodat jij snel op de hoogte bent. Deze handige documenten kun je via deze pagina gratis downloaden.

De folders van de AOb zijn soms voor al het onderwijspersoneel interessant en soms alleen voor docenten in een bepaalde onderwijssector. Klik op de titel van de brochure om te downloaden. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze folders en brochures dan kun je als AOb-lid altijd contact opnemen met de medewerkers van het Informatie en Advies Centrum. 

Primair onderwijs

Brochure: Werkloosheid in het primair onderwijs
Indien je werkt in het primair onderwijs en jouw dienstverband wordt beëindigd, kun je in de meeste gevallen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering in het onderwijs bestaat uit twee delen: het wettelijk en het bovenwettelijk deel. Deze brochure zal dit onderscheid gemakshalve volgen en geeft je de belangrijkste informatie over de
wettelijke en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering.

Brochure: Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in de school
Ouders worden in toenemende mate juridisch mondiger; leraren merken dat hun gezag niet meer vanzelfsprekend is, en dat hun (professionele) oordeel soms in twijfel wordt getrokken. In hoeverre ben je verplicht om ouders te informeren? Ben ik ook verplicht medische handelingen te verrichten bij leerlingen? In hoeverre kan mijn professionele oordeel over een leerling juridisch aangetast worden?

Handreiking: Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de cao primair onderwijs 2016-2017. Door de Wet werk en zekerheid (Wwz) werden schoolbesturen gedwongen om hun vervangingsbeleid onder de loep te nemen. De lange reeks van elkaar opvolgende korttijdelijke contracten was niet meer mogelijk. In de cao primair onderwijs 2016-2017 staat dat schoolbesturen voor bijzonder onderwijs vervangingsbeleid moeten formuleren en de ketenbepaling – het aantal tijdelijke contracten- is verruimd. De brochure helpt scholen om na te denken over hun vervangingsbeleid en welke nieuwe contractvormen er nu zijn.

Cao-kaart: Tijdelijk werk in het primair onderwijs
Steeds meer leraren en ondersteunend personeel in het primair onderwijs hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband bij een onderwijsinstelling of zijn werkzaam op basis van een zogenaamd flexcontract: een uitzend- of payrollcontract. Deze cao-kaart geeft je meer informatie over de verschillende vormen van tijdelijk werk in het po.

Flyer: Meer loon voor het po!
Voor het po hebben de cao-onderhandelaars een behoorlijke salarisverhoging, onder andere doordat de salarisschaal LA verdwijnt. Daarnaast is een loonsverhoging van 2,5 procent afgesproken voor al het personeel. Deze flyer gaat over de loonafspraken.

Brief lerarenteam aan onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie): Brief lerarentekort
Standaardbrief die lerarenteams in het primair onderwijs kunnen sturen aan minister Slob om aandacht te vragen voor het lerarentekort. Download de brief, print ‘m uit en stuur deze brief samen met je collega’s aan de minister.

Brief voor ouders aan onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie): Brief lerarentekort
Standaardbrief die ouders met kinderen in het primair onderwijs kunnen sturen aan minister Slob om aandacht te vragen voor het lerarentekort. Download de brief, print ‘m uit en stuur de brief aan de minister.

Voortgezet onderwijs

Brochure: Werkloosheid in het voortgezet onderwijs 
Indien je werkt in het voortgezet onderwijs en jouw dienstverband wordt beëindigd, kun je in de meeste gevallen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering in het onderwijs bestaat uit twee delen: het wettelijk en het bovenwettelijk deel. Deze brochure zal dit onderscheid gemakshalve volgen en geeft je de belangrijkste informatie over de
wettelijke en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering.

Download: Richtlijnen AOb Taakbeleid voortgezet onderwijs 2017
Taakbeleid is in het voortgezet onderwijs een onderwerp van discussie tussen alle geledingen. Taakbeleid helpt bij een eerlijke verdeling van werkdruk en kan zo werkstress voorkomen. In deze publicatie worden de richtlijnen van de AOb ten aanzien van taakbeleid puntsgewijs met behulp van voorbeelden en omschrijvingen duidelijk gemaakt.

Cao-kaart: Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs (nieuwe versie!)
Steeds meer docenten en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband bij een onderwijsinstelling of zijn werkzaam op basis van een zogenaamd flexcontract: een uitzend- of payrollcontract. Deze cao-kaart geeft je meer informatie over de verschillende vormen van tijdelijk werk in het vo.

Brochure: Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in de school
Ouders worden in toenemende mate juridisch mondiger; leraren merken dat hun gezag niet meer vanzelfsprekend is, en dat hun (professionele) oordeel soms in twijfel wordt getrokken. In hoeverre ben je verplicht om ouders te informeren? Ben ik ook verplicht medische handelingen te verrichten bij leerlingen? In hoeverre kan mijn professionele oordeel over een leerling juridisch aangetast worden?

Brochure: Gymnasium, iets voor jou?
De Belangengroep Gymnasiale Vorming van de AOb heeft een brochure uitgebracht voor kinderen (en hun ouders) die staan voor de schoolkeuze gymnasiaal of ander vwo-onderwijs. Middelbare scholen kunnen deze brochure op de open dag gebruiken als informatiemateriaal over gymnasiumonderwijs.

Flyer: Meer loon voor het vo!
Voor het vo hebben de cao-onderhandelaars een behoorlijke salarisverhoging afgesproken. De salarissen van al het personeel in het voortgezet onderwijs zijn per juni 2018 verhoogd met 2,35 procent. Per 1 juni 2019 gaat het loon nog eens 2,15 procent omhoog. De totale loonsverhoging bedraagt daarmee 4,5 procent. Deze flyer gaat over de loonafspraken.

Middelbaar beroepsonderwijs

Brochure: Werkloosheid in het mbo 
Als je werkt in het mbo en jouw dienstverband wordt beëindigd, kun je in de meeste gevallen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering in het onderwijs bestaat uit twee delen: het wettelijk en het bovenwettelijk deel. Deze brochure zal dit onderscheid gemakshalve volgen en geeft je de belangrijkste informatie over de wettelijke en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering.

Cao-kaart: Tijdelijk werk in het in het middelbaar beroepsonderwijs (nieuwe versie!)
Steeds meer docenten in het mbo hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband bij een onderwijsinstelling of ze zijn werkzaam op basis van een zogenaamd flexcontract: een contract bij een uitzendbureau, payrollorganisatie of aparte stichting of personeels-bv. Deze cao-kaart geeft je meer informatie over de verschillende vormen van tijdelijk werk in het mbo.

Flyer: Professioneel statuut in het mbo
Wil je als docent invloed uitoefenen op de invoering van de digitale leeromgeving of wil je meer ruimte om zelf keuzes te maken? Kom dan in actie! Je kunt op jouw instelling in een lokaal professioneel reglement aangeven hoe dit op jouw school geregeld moet worden. De flyer geeft uitleg over de Wet beroep leraar en wat de voordelen zijn van een nieuwe invulling van het professioneel statuut.

Flyer: Meer loon voor het mbo!
Voor het mbo hebben de cao-onderhandelaars een forse salarisverhoging afgesproken voor alle mbo-medewerkers. Er is een algemene loonsverhoging in twee stappen: 2,6 procent per oktober 2018 en 2,3 procent per juni 2019 en er zijn drie eenmalige uitkeringen van totaal 3,15 procent. De cao loopt tot juli 2020.

Hoger beroepsonderwijs

Brochure: Werkloosheid in het hbo 
Als je werkt in het hbo en je contract wordt beëindigd, kun je in de meeste gevallen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering in het onderwijs bestaat uit twee delen: het wettelijk en het bovenwettelijk deel. Deze brochure zal dit onderscheid gemakshalve volgen en geeft je de belangrijkste informatie over de wettelijke en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering.

Flyer: Meer loon voor het hbo! 
Voor het hbo hebben de cao-onderhandelaars een loonsverhoging afgesproken van in totaal 4,9 procent. De cao-hbo loopt tot 1 april 2020. Deze flyer gaat over de loonafspraken.

Medezeggenschap

Brochure: De MR en zijn achterban, wat en hoe? 
De medezeggenschapsraad moet namens de achterban met het bevoegd gezag overleg voeren over belangrijke onderwerpen. Om dat goed te doen heeft de mr de achterban nodig. Deze brochure geeft mr-leden handvatten om zo effectief mogelijk met de achterban om te gaan. Bijvoorbeeld om de achterban zo goed mogelijk te bereiken en op welke manieren de mr informatie kan geven.

Brochure: Beleidsontwikkeling en de rol van de MR
Bij de ontwikkeling van het beleid binnen de school heeft de medezeggenschapsraad een belangrijke rol. Er wordt vaker een actieve instelling gevraagd. Deze brochure verheldert het proces van beleidsontwikkeling en welke rol de mr daarbij kan spelen.

Studenten en starters

Posters: ‘Goede start met de AOb’. Poster 1 en Poster 2
Voor iedereen die studeert aan de pabo of lerarenopleiding en nog niet werkt in het onderwijs!

Manifest: AOb-jongerengroep Groene Golf
Alle standpunten van de Groene Golf kort en bondig in een manifest.

Algemeen

Brochure: Werkzoekende in het onderwijs? 
In deze brochure lees je met welke instanties en procedures je als werkzoekende in het onderwijs te maken kunt krijgen, en wat jouw rechten en plichten zijn.

Brochure: U bent ziek…alles over ziekteverzuim en re-integratie
Wat de oorzaak ook is, langdurig ziek thuiszitten is vervelend. Deze brochure geeft tips en uitleg over hoe het financieel zit als je langdurig ziek bent en waar je allemaal rekening mee moet houden in de eerste twee ziektejaren.

Folder: Wet beroep leraar 
Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet beroep leraar van kracht. Dit betekent dat alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het bekostigde mbo in het nieuwe schooljaar met de wet te maken krijgen. Wat de wet inhoudt en wat deze betekent voor jou als leraar en voor je school, zet de AOb in deze folder op een rij.

Brochure: Professioneel statuut. Handreiking voor leraren en docenten
Wil je als leraar of docent invloed hebben op de invoering van de digitale leeromgeving, de aanschaf van leermiddelen en lesmethoden? Wil je meer ruimte om in je klas zelf keuzes te kunnen maken? Wil je meervinvloed op hoe jij en je collega’s kunnen werken aan professionalisering en bekwaamheidsonderhoud? De AOb, FvOv en CNV Onderwijs hebben gezamenlijkveen handreiking opgesteld om je hierbij te helpen.

Informatie over de AOb

Hieronder staan downloads die met de AOb te maken hebben. Zoals de missie en visie van de AOb, de organisatiestructuur van de bond en de statuten.

Download: Algemene voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand/klachtenregeling
Download: Statuten van de Algemene Onderwijsbond
Download: Algemeen Huishoudelijk Reglement Algemene Onderwijsbond
Brochure: AOb Standpunten
Brochure: AOb Missie en visie
Download: Het Sociaal Fonds van de AOb
English version: The AOb in brief