Veelgestelde vragen promovendi

Wat doet de AOb voor mij?

We vragen namens jou en je collega’s aandacht voor jouw arbeidspositie. Dat doen we zowel bij de werkgevers tijdens de cao-onderhandelingen als in de lobby richting de politiek. Een voorbeeld zijn de beurspromovendi, wij dringen er bij de minister op aan dat deze groep als werknemer wordt aangemerkt en dat er een einde komt aan het experiment met de beurspromovendi. Immers, de beurspromovendus verricht hetzelfde werk als de promovendus in dienst van de universiteit.

Hoe weet de AOb wat de belangen van promovendi zijn?

Naast de input die we van onze leden krijgen, hebben we ook een korte communicatielijn met het PNN. Het PNN heeft ook een kwaliteitszetel in het bestuur van onze sector. Hierdoor blijven we niet alleen op de hoogte van alles wat er speelt, maar zorgen we er ook voor dat de belangen van promovendi structureel worden meegewogen in onze besluitvorming.

Kan ik van begeleidingsteam veranderen? Of kan ik overstappen naar een andere faculteit of universiteit?

Elke universiteit heeft een eigen reglement voor het verlenen van een doctoraat, het promotiereglement. In dit reglement zijn de procedures, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd met betrekking tot het proces van promoveren. Elke promotie aan de universiteit moet voldoen aan de voorschriften van dit reglement. Of je al dan niet van team, faculteit of universiteit kunt veranderen en hoe je dat moet doen, staat hierin beschreven. Elk promotiereglement kent een geschillenregeling.

Bij wie kan ik terecht met mijn problemen ten aanzien van mijn supervisor? Wat zijn mijn rechten?

Hoe je problemen met je team of supervisor kunt bespreken en met wie je contact kunt opnemen, staat beschreven in het promotiereglement van je universiteit. Als je het antwoord niet kunt vinden en je bent lid van de AOb, vraag dan onze juridische dienst om het met je door te lezen. Je kunt ze elke werkdag bereiken tussen 08.30-17.00 uur via  030- 298 95 99.

Ik was met langdurig ziekteverlof. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot de verlenging van mijn doctoraatscontract?

Op grond van artikel 2.3 lid 8 van de Cao Nederlandse Universiteiten is het dienstverband met een promovendus beperkt tot een periode van 4 jaar op basis van een voltijdaanstelling. Het dienstverband kan worden verlengd met de genoemde maximumtermijn zoals genoemd in artikel 2.3 van de cao. Of je een verlenging van jouw arbeidsovereenkomst kunt aanvragen, hangt dus af van de duur van je arbeidsovereenkomst, de reden van afwezigheid en of jouw werkgever daarmee instemt. Let wel, artikel 2.5 uit de cao betreft een ‘kan-bepaling’. De werkgever kan niet verplicht worden om in te stemmen met jouw verzoek tot verlenging. Wil je weten of je een verzoek tot verlenging kan indienen, of heeft je werkgever het verzoek afgewezen, maar ben je het er niet mee eens? Stel je vraag aan onze juridische medewerkers. Ben je nog geen lid van de AOb? Word lid.

De AOb probeert samen met de andere bonden de bepaling in de cao Nederlandse Universiteiten te veranderen in een verplichte verlenging in alle genoemde gevallen. Als je een beurs hebt, ben je niet in loondienst en heb je dus geen recht op veel verlengingen op basis van de cao, tenzij dit contractueel is vastgelegd.

Ik wil graag de vijf weken geboorteverlof extra opnemen – kan ik daarvoor een

verlenging van mijn promotiecontract daarvoor krijgen?

Op grond van artikel 2.3 lid 8 CAO NU is het dienstverband met een promovendus beperkt tot een periode van 4 jaar op basis van een voltijds aanstelling. Op grond van artikel 2.5 van de CAO NU kan een dienstverband binnen de in artikel 2.3 van de CAO NU genoemde maximale termijn worden verlengd. Of je een verlenging van jouw arbeidsovereenkomst kunt aanvragen, hangt dus af van de duur van uw arbeidsovereenkomst, de reden van je afwezigheid en of je werkgever daarmee instemt. Art. 2.5 CAO-NU betreft een kan-bepaling. De werkgever kan niet verplicht worden om in te stemmen met jouw verzoek tot verlenging. Wil je weten of je een verzoek tot verlenging kan indienen, of heeft je  werkgever je verzoek afgewezen maar ben je het er niet mee eens? Stel je vraag aan onze juridische afdeling. Ben je nog geen lid van de AOb? Word lid.

De AOb probeert samen met de andere bonden de bepaling in de CAO NU veranderd te krijgen in een verplichte verlenging in alle genoemde gevallen.

Als je een beurspromovendus bent, ben je niet in loondienst en heb je dus geen recht op veel verlengingen op basis van de CAO NU, tenzij dit contractueel is overeengekomen.

Hoeveel onderwijs kan ik door de universiteit verplicht worden te geven?

Het algemene principe is dat promovendi geen onderwijs geven. Onderwijservaring draagt echter bij aan het vinden van een nieuwe baan. De keuze om al dan niet les te geven moet je dus zelf maken. Als je twijfelt of hierover wilt praten, kun je contact opnemen met een van onze medewerkers. 

Ik heb meer tijd nodig om mijn doctoraatsproject af te maken en krijg geen verlenging – kan ik een werkloosheidsuitkering aanvragen terwijl ik mijn proefschrift afmaak?

Om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering moet je beschikbaar zijn voor werk. Het is dus niet mogelijk om je proefschrift af te maken terwijl je een werkloosheidsuitkering ontvangt.

Ik ben klaar met mijn proefschrift – hoe kan ik de transitievergoeding aanvragen en welke regels zijn van toepassing?

Als je een arbeidsovereenkomst hebt, heb je recht op een transitievergoeding. Hou wel rekening met een vervaltermijn van 3 maanden. Heb je na een maand nog geen transitievergoeding ontvangen of wil je weten op hoeveel transitievergoeding je recht hebt? AOb-leden kunnen dan contact opnemen met onze juridische medewerkers. Zij zijn elke werkdag bereikbaar van 08.30-17.00 uur via 030- 298 95 99.

Wat is het minimumbedrag dat ik als promotiebeurs in Nederland zou moeten krijgen?

Helaas is er geen eenduidig antwoord op deze vraag. De hoogte van je inkomen is afhankelijk van het soort beurs dat je ontvangt. Aangezien je geen werknemer bent op grond van het arbeidsrecht, geldt er geen minimumloon.

Welke sociale uitkeringen gelden voor mij als beurspromovendus in Nederland en welke regels zijn van toepassing (huurtoeslag, zorgtoeslag, werkloosheidsuitkering, kinderopvangtoeslag etc.)?

Of je al dan niet recht hebt op een werkloosheidsuitkering hangt af van het soort beurs dat je ontvangt. Op dit moment krijgen bijvoorbeeld beurspromovendi die in Groningen werken een werkloosheidsuitkering. Dit komt omdat zij geacht worden een fictieve dienstbetrekking te hebben.

Voor het in aanmerking komen van huursubsidie, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag gelden andere regels. Neem contact op met de Belastingdienst voor meer informatie.

Mag ik een contractverlenging krijgen voor ziekteverlof, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof etc.?

Als beurspromovendus ben je niet in loondienst en heb je dus geen recht op veel verlengingen op grond van de Cao Nederlandse Universiteiten, tenzij dit contractueel is overeengekomen.  Als je als promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen met een beurs van de universiteit promoveert, heb je wel recht op verlenging in geval van ziekte, zwangerschap en bevalling.

Mag ik als beurspromovendus lid worden van een vakbond en welke voordelen heb ik als ik lid word van een vakbond?

Voor een antwoord op deze vraag verwijzen wij graag naar de eerste twee vragen op deze pagina. Op het gebied van individuele dienstverlening hebben wij je momenteel minder te bieden dan promovendi in loondienst. Laat dit je er echter niet van weerhouden lid te worden. Juist met jouw hulp zullen wij kunnen strijden voor de erkenning van beurspromovendi en voor het recht op een werknemersstatuut.

Mijn beurs betaalt minder dan het minimumloon. Hoeveel contributie betaal ik?

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Verdien je minder dan het minimumloon, dan kom je in aanmerking voor 40 procent korting op het lidmaatschapstarief. Dit kun je aangeven bij het invullen van het inschrijfformulier.

Word lid! Samen kunnen we strijden voor de erkenning van beurspromovendi en voor het recht op een werknemersstatuut.
Check alle voordelen van het lidmaatschap