Verlengde cao bve

De oude cao-bve liep op 1 januari 2010 af. Bonden en MBO Raad hebben een flink verschillend wensenpakket voor de nieuwe cao. De discussie daarover gaat veel tijd kosten. Om te voorkomen dat er een cao-loos tijdperk ontstaat, hebben we een verdere verlenging tot en met 31 oktober 2010 afgesproken. Het akkoord  en de nieuwe (verlengde) cao kunt u hieronder (als PDF-document) downloaden.
De werknemers krijgen een eenmalige uitkering van 200 euro bruto in april 2010 en een structurele uitkering van 200 euro bruto in oktober 2010. Voor de tweede maal betekent dit een voordeeltje voor de lagere salarissen, terwijl ook de hogere schalen er niet op achteruit gaan.

Waarom weer een verlenging
Er is veel onzekerheid over de financiële positie van de bve-instellingen. Het kabinet is bezig met heroverwegingen, wat betekent dat er bezuinigingen in voorbereiding zijn. Vrees bij de werkgevers is dat de bve-sector hier niet aan zal ontkomen. Daarnaast zijn er veranderingen in stromen van deelnemers die effecten hebben op de budgetten. Het kabinet wil verder voor 2010 de lonen voor overheidspersoneel bevriezen en er is onzekerheid over een mogelijke verhoging van de pensioenpremie. De geldkraan wordt door de rijksoverheid dicht gehouden. Werkgevers hebben daarom aangegeven voor 2010 geen grote financiële verplichtingen aan te kunnen gaan. Instellingen zijn vrijwel volledig  afhankelijk van hoeveel rijksbudget er binnenkomt. De vakbonden kunnen de onzekerheid van de huidige situatie niet ontkennen en zijn daarom ingegaan op het voorstel van de MBO Raad om pas in het najaar een afspraak te maken over de nadere invulling van de  arbeidsvoorwaardenruimte.

Inzet niet van tafel
Voor heel 2010 blijft de AOb-inzet het vorig jaar gesloten sociaal akkoord, waarin is afgesproken dat  werknemers er door de inflatie niet op achteruit gaan. Daarvoor worden nu in andere overheidssectoren al acties aangekondigd. Voorlopig hebben wij ons voor dit jaar beperkt tot een eenmalige uitkering van EUR 200 in april en een structurele uitkering van EUR 200 in oktober. Later dit jaar willen we afspraken maken aan de hand van de actuele financiële situatie. Hiermee wordt voorkomen dat het op voorhand uitgeven van geld bij tegenvallers kan leiden tot verlies van banen.

Gekozen voor relatieve rust
Op dit moment vinden er discussies plaats over de toekomst van de AOW en de pensioenen. Duidelijk is dat de overheid inzet op langer doorwerken. De AOb vindt dit onrechtvaardig en voert in FNV-verband nog steeds strijd tegen deze plannen. Door al dit gedoe komt er steeds meer druk te staan op de bapo. Werkgevers zeggen, dat deze door de vergrijzing en de wens van de overheid om langer door te werken onbetaalbaar wordt. Voor de AOb wordt juist de bapo steeds belangrijker wanneer er tot 67 jaar doorgewerkt moet worden. Daarnaast vinden we dat er voor alle werknemers een beleid moet komen om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Daarvoor is het nodig dat er goede afspraken komen over scholing, arbeidsomstandigheden en het voorkomen van te hoge belasting.
Het wensenlijstje van de werkgevers bevat het aanpassen van de wachtgeldregeling, het schrappen van een flink aantal cao-artikelen, een nieuwe regeling voor beoordelen en belonen, etc.
Maar ook wij hebben wensen. Zo wil de AOb garanties dat het geld voor onderwijs ook daadwerkelijk besteed wordt aan het primaire proces. Hiervoor moet meer bevoegd en bekwaam onderwijspersoneel worden ingezet. Alleen daardoor kan de kwaliteit worden gegarandeerd, krijgen deelnemers voldoende onderwijstijd en kan er aandacht en zorg worden besteed aan het terugbrengen van schooluitval. Verder staan op ons prioriteitenlijstje: betere afspraken over de organisatie van het werk, een juiste balans tussen het verzorgen van onderwijs en overige werkzaamheden, het beperken van flexwerk en het aan banden leggen van topsalarissen.
De inzetten verschillen dus op vele punten. De geschiedenis leert dat dit kan leiden tot een lang en onrustig onderhandelingstraject.

Wat gebeurt er wel in de tussentijd
Binnenkort worden de Wet op de Ondernemingsraden en het Professioneel Statuut van kracht. Door het Professioneel Statuut krijgen onderwijsteams de mogelijkheid om zelf te besluiten over hoe vorm wordt gegeven aan het onderwijs en welke pedagogisch-didactische werkwijze daarvoor wordt gekozen  Dit vergt de nodige tijd en zorgvuldigheid. Om hier op een constructieve wijze aan te kunnen werken, is er zowel bij de werkgevers als de bonden behoefte aan rust, zeker op cao-terrein. Ondertussen is er voor de cao-partijen de gelegenheid om alle aangelegenheden die nu via de cao bij de PMR liggen te vertalen naar de WOR-situatie.
Verder hebben de cao-partijen in de vorige cao afgesproken twee werkgroepen in te richten, die zich bezig gaan houden met zaken als 'Duurzame Inzetbaarheid' en 'Herschrijven cao'. De resultaten van de werkgroepen zullen tegen de zomervakantie bekend zijn en gaan een belangrijke rol spelen in het komende cao-overleg.

Op weg naar een cao-bve 2010+
De actuele situatie en de adviezen van de werkgroepen zullen na de zomervakantie leiden tot het bepalen van een  volledige inzet voor een nieuwe cao-bve 2010+. Hierbij worden ook de uitkomsten van de "brede heroverwegingen" van het kabinet betrokken en de loonontwikkelingen, zowel in de markt als in de overige overheidssectoren. De AOb zal bij het bepalen van deze inzet de achterban op een zo breed mogelijke manier via bijeenkomsten op instellingen en via het internet betrekken. Een voorzet is eerder in deze nieuwsbrief al gegeven.
Met de sectorraad bve is de mogelijkheid van verlenging in januari reeds besproken. De onderhandelaars hebben het mandaat gekregen om met het afspreken van een financiële component hierover besprekingen te voeren. Op de sectorraad van 19 maart zal over het behaalde resultaat verantwoording worden afgelegd.
.
Mocht u niet beschikken over de voor PDF-documenten noodzakelijke reader dan kunt u deze via onderstaande button downloaden.


 

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren