Inzet cao-hbo

De huidige cao-hbo heeft een looptijd tot 31 januari 2012. Binnenkort starten daarom de onderhandelingen over een nieuwe cao-hbo. De AOb kiest ervoor om met een beperkte inzet de onderhandelingen in te gaan. Gezien de situatie in het hbo en de algemeen maatschappelijke situatie acht de AOb het niet wijs om op dit moment de cao fundamenteel te wijzigen. De AOb zet in op een gematigde loonontwikkeling en enkele belangrijke aanpassingen die noodzakelijk zijn gezien de ontwikkelingen of door gewijzigde wetgeving.

Loonparagraaf
De AOb gaat uit van een looptijd van een jaar. Gezien de grote financiële onzekerheden ligt een langere looptijd niet voor de hand. De AOb volgt in de looninzet de kaders van de vakcentrale FNV voor een verantwoorde loonontwikkeling. De gedachtegang die hieraan ten grondslag ligt is, dat het onderwijs geen achterstand mag ontwikkelen ten opzichte van de marktsectoren. Op grond van het huidige economische beeld heeft de FNV de arbeidsvoorwaardenruimte berekend op 3 procent.
De AOb kiest, gezien de onzekere economische situatie en de verwachte negatieve koopkrachteffecten van het huidige kabinetsbeleid voor een combinatie van een looneis in procenten en een bijdrage in euro’s. De AOb komt met een looneis net boven de verwachte inflatie, namelijk 2,5%. De overige ruimte is bestemd voor afspraken over ‘goed werk’ zoals bijvoorbeeld scholing. Verder zet de AOb in op een koopkrachttoeslag van 300 euro. Indien en voor zover het algemeen economische beeld of de sectorspecifieke situatie zich in de komende maanden verder in negatieve zin ontwikkelt zal de AOb de looneis zo nodig heroverwegen.
 
Ontwikkelingen
De context waarbinnen het hbo opereert is sterk in beweging. Nieuw beleid en regelgeving vragen om aanpassingen. In de kwaliteitsdiscussie over het hbo wordt veel over de docent gesproken. De ambities zijn fors. Zo wordt er gesproken over 100% masteropgeleiden, meer contacttijd, betere verantwoording en prestatiebekostiging. Al deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op het werk in de hogeschool. Het personeel wordt echter nauwelijks betrokken bij het opstellen en uitwerken van deze ambities. De AOb gaat hier op meerdere tafels het gesprek over aan. Ook voor de cao zijn deze ontwikkelingen relevant. Meer masteropgeleiden vraagt bijvoorbeeld om een aantrekkelijke cao met een goede ontwikkelmogelijkheden en zeggenschap over het eigen werk. Meer contacttijd vereist een betere inzet van de totale formatie en minder bureaucratie. De AOb wil deze cao periode gebruiken om de positie van het personeel op deze punten te versterken. Het verbeteren van de scholingsparagraaf is hierin een belangrijk onderdeel.

Modernisering en professionalisering
In de huidige preambule van de cao staat de opdracht aan cao partijen om in gesprek te gaan over de modernisering van de cao. De afgelopen periode hebben verschillende gesprekken plaats gevonden. De AOb zet in op voortzetting van de dialoog over modernisering van de cao. Voor de AOb is het daarbij van het grootste belang dat het hbo in staat wordt gesteld de grote uitdagingen het hoofd te bieden. Zo moet de cao aantrekkelijk genoeg zijn om hoogopgeleide professionals te werven en voldoende carrièrekansen te bieden. Een kwalitatief hoogstaand hbo vergt een cao die wervend is en de concurrentie op de markt voor hoogopgeleiden aankan. De cao moet de basis bieden aan een cultuur van vertrouwen en kwaliteit. Stabiele arbeidsrelaties, rechtszekerheid en voldoende ontwikkelmogelijkheden zijn hierbij noodzakelijke voorwaarden. Uitgangspunt moet zijn dat de cao voor alle werknemers in de sector geldt

Techniek
Gewijzigde regelgeving noodzaakt tot enkele aanpassingen in de cao. Te denken valt aan gewijzigde regels over vakantieopbouw bij ziekte, een gewijzigd ingangsmoment bij de AOW, de introductie van de werkkostenregeling en de komst van de vitaliteitsregeling in 2013 als opvolger van levensloop en spaarloon. De AOb wil deze thema’s technisch doorvertalen in de cao.
Daarnaast vragen nog enkele onderwerpen uit de huidige cao om uitwerking. Conform de preambule van de huidige cao moeten er nog afspraken worden gemaakt over vrijwillig doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd en het voorkomen van een inkomensval bij arbeidsongeschiktheid. Tenslotte moeten de ervaringen uit de experimenten om Wajongeren aan het werk te helpen nu worden omgezet in bindende afspraken voor de sector.

Reageren
Vragen of reageren op deze inzet kan tot 12 december via mail .
Vermeld hierbij alstublieft uw lidnummer. 

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren