Wat je moet weten over de PO-actie

Basisscholen voeren op 27 juni actie voor een beter salaris en minder werkdruk. De scholen openen daarom één uur later dan normaal. Moeten leraren dat uurtje inhalen? Zijn scholen verplicht om leerlingen op te vangen? En hoe doe je als school mee aan deze actie? De AOb zet alle vragen voor je op een rij. Deze vragen worden dagelijks aangevuld, houd AOb.nl dus in de gaten.

Wat is het doel van de collectieve actie?
Op 27 juni 2017 voert het primair onderwijs actie. Meer salaris + minder werkdruk = beter onderwijs. Wat ons betreft zijn deze twee punten gelijkwaardig aan elkaar gekoppeld. Het is namelijk niet alleen van belang voor de huidige leraren, maar ook voor de aantrekkingskracht van het beroep. Het onderwijs stevent af op een enorm lerarentekort. Het leraarsberoep is onaantrekkelijk geworden. Leraren verlaten het onderwijs, te weinig jongeren kiezen voor de lerarenopleiding. Dat moet anders.

Wie worden er opgeroepen aan de collectieve actie deel te nemen?
Het PO-front roept alle schoolbesturen, scholen, personeel, ouders en sympathisanten op tot actie.

Wie is het PO-front?
In het PO-front slaan de AOb, PO in Actie, CNVO, FvOv, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) de handen ineen met de PO-raad. Werknemers en werkgevers organiseren dus samen deze actie.

Waarom een gezamenlijke actie?
Werkgevers en vakbonden hebben een gezamenlijk belang om richting de politiek hun eisen kracht bij te zetten. Om het formeel vorm te geven roepen de vakbonden hun leden op tot een collectieve actie waarbij het eerste uur op dinsdag 27 juni 2017 geen les wordt gegeven. De werkgevers zullen maximaal ondersteuning bieden bij de organisatie en facilitering van deze collectieve actie. Dit betekent dat er geen loon wordt ingehouden, dat er geen verlof wordt ingehouden en dat dit uur achteraf niet hoeft worden ingehaald. Bovendien worden er geen andere sancties opgelegd. Dit omdat er geen sprake is van een staking of werkonderbreking. Er wordt namelijk gewoon gewerkt, er wordt alleen geen lesgegeven.

Hoe kunnen we als school meedoen aan deze collectieve actie?

  • Alle scholen in het primair onderwijs worden opgeroepen om dinsdag 27 juni a.s. het eerste uur de deuren voor de leerlingen dicht te houden.
  • Daarnaast is er een manifestatie in Den Haag waar de petitie aan de politiek word overhandigd. Het PO-front vraagt alle scholen om die dag tenminste twee vertegenwoordigers af te vaardigen naar Den Haag. Meld je aan op www.pofront.nl/manifestatie
  • Iedereen die zich zorgen maakt over het lerarentekort en de gevolgen daarvan wordt opgeroepen de petitie te steunen. Ga hiervoor naar: www.pofront.nl/petitie

Geen leraar of onderwijsondersteuner, maar wel sympathisant?
Iedereen die zich zorgen maakt over het lerarentekort en de gevolgen daarvan wordt opgeroepen de petitie te steunen. Ouders, onderwijspersoneel, bestuurders en sympathisanten, teken de petitie! Ga naar: www.pofront.nl/petitie

Wat moeten we doen tijdens het eerste uur van de actie?
Scholen bepalen zelf wat zij in dat uur gaan doen. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een teamvergadering, huiswerk nakijken of lesvoorbereiding. Maar ook kan besloten worden om op de stoep (met koffie) in gesprek te gaan met de ouders over het belang van deze actie. Scholen zijn vrij een eigen invulling te bedenken.

Zijn wij als school verplicht om de leerlingen opvang te bieden tijdens de collectieve actie?
De school heeft geen opvangverplichting. De lessen beginnen een uur later. De wet schrijft voor dat er een plicht is als er sprake is van lestaken. Aangezien we juist melden dat er dat eerste uur geen les wordt gegeven, is er ook geen sprake van een lestaak. In die zin kun je het vergelijken met studiedagen. Als die een week van te voren worden aangekondigd bij de ouders en belanghebbenden is er ook geen opvangplicht voor de school.

Is de collectieve actie geen staking?
De AOb roept op tot een collectieve actie en niet tot een staking. Er is namelijk geen sprake van een werkonderbreking of staking. Er wordt gewoon gewerkt, alleen wordt er geen les gegeven. Wanneer er na de kabinetsformatie een regeerakkoord ligt waar geen forse investeringen in het onderwijs worden gedaan zal de AOb zich beraden op meer actie en wellicht wel een staking uitroepen.

Wordt er loon ingehouden tijdens de een uur durende collectieve actie?
Wij organiseren deze collectieve actie als werknemers en werkgevers samen. De schoolbesturen zijn door PO-raad ook opgeroepen tot deze collectieve actie. En dus zal er als het goed is geen uur loon worden ingehouden. Wil de directie van jouw school dit wel doen? Dan is het zaak om zo snel mogelijk contact met de AOb op te nemen via actie@aob.nl

Is deze collectieve actie ook bedoeld voor het (voortgezet) speciaal onderwijs?
Ja, het voortgezet speciaal onderwijs en het speciaal onderwijs vallen onder dezelfde cao als het basisonderwijs. Dit geldt niet voor de praktijkscholen, deze scholen vallen onder de cao voortgezet onderwijs.

Mijn werkgever doet niet mee aan de actie. Kan ik dan wel meedoen als individu?
Zoals gezegd wordt deze actiedag door werknemers en werkgevers in het primair onderwijs georganiseerd. Dat betekent dat de PO-raad en de AVS ook hun leden oproepen om mee te doen. Aangezien iedereen in het primair onderwijs de urgentie onderkent, gaan wij er van uit dat alle scholen in Nederland meedoen. Maar natuurlijk kan een individueel schoolbestuur of directie beslissen dat een bepaalde school of scholengroep niet meedoet. Wij gaan er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat het zo ver komt. Wij verzoeken je om zo snel mogelijk contact op te nemen als jouw werkgever gen toestemming geeft om deel te nemen aan de actie op 27 juni. Wij zullen dan actie ondernemen en jou als AOb-lid bijstaan.

Moeten scholen het uur dat niet wordt lesgegeven inhalen?
Voor de leraren is dit geen probleem. We staken niet, we werken dus wel. Het uur kan als niet-lesgebonden taak ingezet worden. Dat kan bijvoorbeeld als je gaat vergaderen, oudergesprekken voert door op plein in gesprek te gaan met ouders over de reden en noodzaak van deze actie of andere taken uitvoert die in je jaartaak staan. Voor de leerlingen is het van belang dat op jaarbasis voldaan wordt aan de minimale lessentaak. De meeste scholen hebben een marge voor onverwachte lesuitval (door bijvoorbeeld een staking of calamiteiten). In de meeste gevallen zullen de leerlingen hun lesuren dus nog steeds halen, maar dit moet wel even gecontroleerd worden. Wanneer dit voor problemen zorgt, neem dan contact op met de AOb via actie@aob.nl 

Wat is doel van de manifestatie in Den Haag?
De petitie zal dinsdagmiddag in Den Haag naar alle waarschijnlijkheid aangeboden worden aan informateur Tjeenk Willink. De boodschap is dat er aandacht moet zijn voor het lerarentekort en het belang van een aantrekkelijk beroep. Deze onderwerpen moeten tijdens de volgende formatiebesprekingen worden besproken en er moet echt geïnvesteerd worden in onderwijspersoneel.

Wie gaan er naar Den Haag?
Voor het aanbieden van de petitie zullen scholen zelf moeten bepalen wie er roostertechnisch in de gelegenheid is naar Den Haag af te reizen. Dit kan een leraar, directielid of ouder van de school zijn. Het PO-front roept op om ten minste twee afgevaardigden per school te sturen. Hoe groter de opkomst hoe beter. Meld je aan op www.pofront.nl/manifestatie . Praktische tips over de manifestatie vindt je hier

Moet ik mij registreren voor de actie?
Voor deze collectieve acties hoef je je niet te registreren. Dit komt omdat we niet lesgeven, maar wel werken. Onderwijspersoneel voert andere niet-lesgeboden taken uit. Daarnaast is het een gezamenlijke actie met de werkgeversorganisatie PO-raad. Er wordt dus geen salaris ingehouden.

Krijgen we de reiskosten vergoed?
De reiskosten naar Den Haag worden niet vergoed.

Vrijwilliger worden?
Tijdens de actie in Den Haag hebben we heel veel vrijwilligers nodig die het publiek zullen begeleiden. Wil je vrijwilliger worden tijdens deze actie? Meld je dan aan via: vrijwilliger@aob.nl Vrijwilligers krijgen hun reiskosten naar Den Haag vergoed.

Wel of geen opvangplicht tijdens de actie? 
Op dit moment zijn juristen het niet eens over of schoolbesturen tijdens de prikactie op 27 juni nu wel of geen opvangplicht voor leerlingen hebben als ouders daar echt niet zelf voor kunnen zorgen. Hierdoor is het onduidelijk of die opvangplicht er nu wel of niet is. Daarom vragen partijen van het PO-front gezamenlijk aan schoolbesturen om hier op 27 juni pragmatisch mee om te gaan en iets te regelen voor de ouder die dat echt niet zelf kan.

Het schoolbestuur is in ieder geval verantwoordelijk dat ouders ruim van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de actie en wat die betekent voor hun kinderen. Van ouders kan worden gevraagd de kinderen tijdens de actie thuis te houden. Het schoolbestuur kan personeel dat werkwillig is, vragen om op één of meerdere scholen binnen het bestuur opvang te verzorgen. Personeel dat meedoet aan de actie kan niet worden verplicht om voor opvang te zorgen, zij mogen dit weigeren op grond van hun recht op collectief actievoeren. Het kan voorkomen dat het een schoolbestuur niet lukt om de opvang intern te organiseren. In dat geval kan het schoolbestuur ook externe opvang regelen. De kosten daarvan zijn voor de ouders, die daarover vooraf worden geïnformeerd.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren